Проекти за нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на ел. поща obs@kazanlak.bg, както и в Стая №7 в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.
повече...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване на проекта за Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Казанлък, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на ел. поща obs@kazanlak.bg, както и в Стая №7 в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на община Казанлък
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък.
повече...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

Проект на Наредба за изменение на Наредба №12 за настаняване под наем с доказани жилищни и продажба на общински жилища
повече...