Програми

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2024 година
повече...

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2024 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2023 година
повече...

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2023 г.
повече...

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 година
повече...

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОД 2021-2028 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022 година
повече...

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2022 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г.
повече...

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2021-2027 Г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение No 291/26.11.2020 г.
повече...

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2020 ГОДИНА
повече...

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Казанлък.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение No 10/19.12.2019г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2017 г., приета с Решение № 301/30.11.2016 г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2016 г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.
повече...

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2010-2020 г.
повече...