Програми

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2020 ГОДИНА
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение No 10/19.12.2019г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2017 г., приета с Решение № 301/30.11.2016 г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2016 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2015 ГОДИНА
повече...

Общински план за младежта 2015 г. на община Казанлък.
повече...

Годишен план за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2011 г. - 2016 г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2014-2020 г.
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2014 г.
повече...

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2011- 2016 ГОДИНА
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2013 ГОДИНА
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2013 г., приета с Решение № 402/29.11.2012 г.
повече...

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
повече...

Програма за управление на Община Казанлък за 2011 - 2015 г.
повече...

Актуализация на програмата на Община Казанлък за управление качеството атмосферния въздух
повече...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА

Приета с Решение № 286/28.06.2012 г.

повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2012 г., приета с Решение № 24/12.01.2012 г.
повече...