Стратегии

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2019 – 2023г.
повече...

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за периода 2016 - 2019 г.
повече...

Стратегия за организационно развитие на администрацията на Община Казанлък.
повече...

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2011 г. - 2016 г.
повече...

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
повече...

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2008 г. – 2013 г. на община Казанлък приета с Решение № 159/23.04.2009 г., по предложение на Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост
повече...

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ПО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ В КАЗАНЛЪК (ОСДРВК) 2007 – 2013 г.

повече...

Общинска стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008 - 2020 г.
повече...

Общински план за развитие: Казанлък 2007 - 2013
повече...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /2007-2009 г./
повече...

Приложение към Стратегия за развитие на община Казанлък 2001 - 2006 г.
Средносрочна програма за нейната реализация

повече...

С Т Р А Т Е Г И Я за развитие на община Казанлък 2001 - 2006 г. Приета с Решение № 304 от 05.12.2001 г.
повече...