НАРЕДБА №5 за управление на горските територии, собственост на Община Казанлък

Приета с Решение № 739 от 30.09.2013 г.,

Изтегли документа