НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Приета с Решение № 276/24.09.2009 г., изм. с Решение №578/20.12.2021 г.

публ: 04/03/2020 г.


Изтегли документа