НАРЕДБА № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Казанлък и издаване на сертификати клас В

Настоящата наредба е приета на основание  чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите с Решение № 1101/22.10.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, изм. с Решение № 1415/24.09.2015 г.


Изтегли документа