ПОКАНА № 56

На 28.11.2014 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3262/18.11.2014 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на Постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение № 3/2011 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3263/18.11.2014 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3219/07.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г., с Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 неразделна част от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3206/28.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация част от квартали 392А, 457 и 457А и изработване на такъв, относно УПИ III-2310, IV-2309, V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал 392А, УПИ I-за озеленяване от кв. 457А и УПИ II-2251 от кв. 457 по плана за регулация на гр. Казанлък в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3211/03.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна начина на трайно ползване на Имот № 000355 с площ 14429 кв. метра, находящ се в землището на с. Дунавци, ЕКАТТЕ 24075 от ”Пасище, мера” в начин на трайно ползване: ”За други земеделски нужди” и възлагане на Кмета на Общината да отрази в КВС извършената промяна по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3220/07.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план за Имот с индентификатор № 35167.504.3 в кв. 309 гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3216/05.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №15 на ОбС в частта на Глава пета, Раздел втори, чл. 66, ал. 1, в VІІІ ”Наемна цена в случаите на почасово ползване на кабинети и спортни зали и игрища на територията на учебните заведения ...” допълва се нова т. 3.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3225/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на нов срок на валидност на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък и определяне на минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3236/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.”Стара планина” № 12.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3168/15.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 на ОбС ”За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища”, за сумата от 24 000 лв без ДДС, съгласно изготвената пазарна оценка.
Важно! С писмо ОС 3249/13.11.2014 г. вносителят, като е взел под внимание становището на юриста на ОбС, допълва проекта за решение в частта на т. ІІІ. след думата ”калкан” така: - ”изба № 35 (тридесет и пет) с полезна площ от 2,34две цяло тридесет и четири кв. метра при граници: север - изба № 36, изток - изба № 39, юг - изба № 34 и запад - коридор”!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3171/15.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне на собственост на реална част от общински имот при промяна в граници между урегулирани поземлени имоти по реда на чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ; упълномощаването Кметът на Общината да сключи Предварителен договор за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 314 кв. метра - реална част с проектни граници:север-УПИ ІІІ-8862, изток-им. №7877, юг-регул. граница, запад- УПИ VІІІ-8867 от урегулиран поземлен имот Х с обща площ 2852 кв.м и граници: север-УПИ ІХ, изток –УПИ V-7877, юг-регул. граница, запад –улица, УПИ І-7879 в кв. 38 град Казанлък, по ПУП одобрен със заповед №533/2006 година, придаваема към УПИ V-7877, кв. 38-Промишлена зона в гр. Казанлък при промяна на границите по скица-проект за изменение на план за регулация; определяне на пазарна цена от 12 500 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността му на Доньо Дончев Цанев - собственик на УПИ V-7877 с площ 615 кв. метра в кв. 38-Пр.зона, гр. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед № 533/2006 година, като след одобряване на изменението на план за регулация на част от кв.38-Промишлена зона гр. Казанлък относно УПИ І-7879, V-7877, ІV, ІХ и Х, и съставяне на актуални нови актове за частна общинска собственост, да сключи окончателен договор за прехвърлянето на собствеността на общинския имот.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3214/05.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена: 6 000 лв. без ДДС на общински имот - Неурегулиран Поземлен Имот № 21, с площ 424,77 кв.м, находящ се в кв. ”Казанлъшки мин. бани”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3212/03.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство - подмяна на отоплителните инсталации и горивна база на 5 обекта общинска собственост, с краен срок на кандидатстване 07.01.2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3240/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: УПИ IV-107, кв. 333; УПИ ІІІ-107,1532, кв. 333; УПИ Х-9085, кв. 482 и УПИ ХІ-9082,9083,9084, кв. 482, находящи се в гр. Казанлък; УПИ ХІХ-388, кв. 50, находящ се в с. Голямо Дряново; УПИ VII-843, кв. 40, находящ се в гр. Шипка; УПИ І-895, кв. 81, находящ се в гр. Крън и ПИ с идентификатор 27499.501.2226 по КР на с. Енина, представляващ УПИ VІІІ, кв. 36 „А“, находящ се в с. Енина, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3234/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отписване от актива на баланса на „Балкан - К“ ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък, вземанията, които са несъбираеми, в размер на 44 378,43 лв. /четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и осем лева и 43 ст./ и приемане на останалото след удовлетворяване на кредиторите недвижимо имущество.
Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-3252/14.11.2014 г. от Илияна Асенова (съобразено със становищата на ПК и юриста на ОбС) - ликвидатор на ”Балкан -К” ЕАД в ликвидация с приложена справка за несъбираеми вземания от длъжници на ”Балкан-К” ЕАД в ликвидация - допълнителните документи са неразделна част от приложението на решението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3213/05.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за изкупуване на имот по реда на чл.33, във връзка с чл.66 от Закона за собствеността.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3145/07.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно:
1. Изразяване предварително съгласие за присъединяване на площ от 1.019 дка – поземлен имот(ПИ)№000749 – полски път, находящ се в местност „Мутафчийска чешма“, землище – Казанлък, към нов уедрен имот с проектен № 054017, получен от обединяване на ПИ с №: 053005, 053006, 053007, 053008, 053013, 054016(образуван при разделянето на ПИ №054011 на ПИ № 054015 и №054016), №054012 и №054013, а трасето на същия полски път (№00749) се измества по западната граница на уедрения имот върху част от ПИ 054016, която част се обособява с нов проектен №054015 всички в землището на Казанлък ЕКАТТЕ 35167, местност „Мутафчийска чешма“– собственост на Възложителя;
2. Определяне на пазарна цена за присъединеното към уедрения имот по т.1. ПИ №000749 с площ от 1.019 дка (присъединената част от бившия ПИ №000236 към уедрения по т.1. имот) въз основа на пазарна оценка, изготвена за разликата между стойностите на ПИ №000749 и ПИ №054015 (предоставената част от ПИ №054016-собственост на Възложителя) за промяна трасето на полския път;
3. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасетата на подземни проводи, преминаващи през полски път с №000235 и полски път с №000749 /включен в площта на уедрения ПИ с проектен №054017/ за осигуряване захранване на последния, всички в местност “Мутафчийска чешма“, землището на Казанлък, както следва:
3.1. Подземен водопровод с дължина на трасето 257,38 метра и сервитут 175 кв.м;
3.2. Канализационно отклонение с дължина 247,81 м. и сервитут 249 кв.м;
3.3. Подземен елeктропровод с дължина на трасето 5.73 м. и упълномощаване на кмета на Община Казанлък да сключи Споразумение в писмена форма на основание чл.37е, ал.2 от ЗСПЗЗ след заплащане на определената пазарна цена по т.2.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3196/24.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане по решение на ОбС на еднократна финансова помощ на Бонка Стоянова Христова от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3180/17.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на официален статут на Конкурс за кратък хумористичен разказ ”Чудомир”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3221/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на план–схема за газоснабдителна мрежа към Подробен устройствен план на град Казанлък на територията на квартал Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3172/15.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на Разпределителен газопровод с работно налягане 0,5 МРа от полиетиленови тръби Ф90 в землищата на: град Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, с. Овощник с ЕКАТТЕ 53179 и с. Розово с ЕКАТТЕ 62983 и определяне на пазарна цена на право на прокарване през Поземлен имот № 00428 - Напоителен канал - частна общинска собственост (дължина 21.61 метра, сервитут 0.223 дка) в землището на град Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3144/07.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот № 600.612 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Гюрля“, с.Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Важно! Съобразено със становището на юриста на ОбС, постъпи писмо с вх. №ОС-3250/13.11.2014 г. от Ивелин Недялков - гл. арх. на общината с приложено ново Задание за разрешение за възлагане изработването на ПУП.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1199 От дата: 20.11.2014 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК