ПОКАНА № 58

На 29.01.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам, заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3434/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на Общината, с проект за решение относно проект на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2015 г.,първо четене.
Важно! С писмо с вх. № ОС-3445/22.01.2015 г. кмета на общината внася коригиран проект за решение, ведно с коригирани Приложения №№ 1, 4, 5, 10 и 25 - корекцията е следствие на отпадането на необходимостта от теглене на заем и предоставяне на безлихвен заем за финансиране на Проект ”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”; за Приложения №№ 7, 13, 15 и 28 - корекциите са технически.
/Виж всичко в сканирания материал и в ”Преписка”/
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3436/19.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поемане на временен, краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от бюджета на Република България за 2015г., предназначен за подпомагане на изпълнението на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3438/19.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Община Казанлък на имоти - публична държавна собственост, в управление на Министерство на културата.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3398/29.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост - незастроена земя с обща площ 47,03 кв.м, представляваща част от улица (о.т. 7 до о.т.8) по действащ ПУП на гр. Шипка и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост във връзка с Решение № 1123 на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3400/06.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - 3 броя и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - 1 брой като делигирана държавна дейност в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3417/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2015 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък, съгласно Приложение № 1, за учебната 2014/2015 година.
Важно! С писмо вх. № ОС-3446/22.01.2015 г. - вносителят коригира проекта за решение, съгласно становището на юриста на ОбС. (Виж всичко в сканирания документ или в ”Преписка”!)
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3371/16.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно разкриване на пунктове на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца до три години в село Черганово, общ. Казанлък и в село Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3411/09.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем, чрез пряко договаряне за срок от 3 (три) години на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3447/23.01.2015 - Доклад от Моника Динева – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2015 г. – 2019 г. с проект за решение относно: избор на съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък, Мандат 2015 г. – 2019 г., в изпълнение на Решение 1156/17.12.2014 г.
Вносител: Моника Динева - Председател на Вр. комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казалък, Мандат 2015-2019
Докладчик: ММоника Динева - Председател на Вр. комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Казалък, Мандат 2015-2019
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3397/23.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана към Община Казанлък за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3431/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 200 500 лв. без ДДС на УПИ І ”За ОДО” с площ 3 341 кв. м, в кв. 541 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3432/16.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 105 200 лв. без ДДС за продажба на УПИ І-3032, 3024 в кв. 497, м. ”Каша”, гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3316/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба № 15 на ОбС - Казанлък на общински имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-общ. с площ 245 кв. метра, находящ се в кв. 52, ул. ”Бъкстон”, град Казанлък. Нач. тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3421/14.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2 600,00 лв, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастрена земя с обща площ 26 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI ”За църква” в кв. 165, гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3422/14.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 400,00 лв, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастрена земя с обща площ 4 кв.м, представляваща реална част от УПИ VI-6271 в кв. 257, гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3423/15.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем, за срок от 5 години, на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г.; определя начална тръжна цена в размер: за обект ”1” - 48,00 лв. без ДДС, за обект ”2” - 25,00 лв. без ДДС, за обект ”3” - 24,00 лв. без ДДС, за обект ”4” - 151,00 лв. без ДДС и за обект ”5” - 72,00 лв. без ДДС.
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3405/08.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3315/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно отказ от общината за изкупуване на Имот №260.588 в землището на гр. Казанлък, по заявление на Ружка Цонева.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3416/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно одобряване ”Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие на Община Казанлък за програмния период 2014 – 2020 г.”; ”Инструментариум за стратегическо планиране в Община Казанлък” и ”Последваща оценка на изпълнението на ОПР на Община Казанлък за периода 2007 – 2013 г.”, изготвени по проект ”Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък” по Оперативна програма ”Административен капацитет 2007–2013”, ДБФП №13-13-34/02.12.2015 г.
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3406/08.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община Казанлък за 2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3419/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно удължаване срока за приключване на производството по ликвидация на „Балкан - К“ ЕАД – в ликвидация до 30.06.2015 г.
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3435/19.01.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно oдобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна предназначението на земята за разширение на „Гробищен парк“ в Поземлен имот №061009 с площ от 9.722 дка, местност „Посата“, с. Овощник, общ. Казанлък
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3414/12.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация на квартали 35А и 36А по плана на с. Енина, както следва: 1. Премахване на улична регулация между о.т.80б и 80в; 2. Промяна на плана за регулация за кв.35А и 36А с предвиждане за обединяване на УПИ I-3144 в кв. 35А и УПИ III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII в кв.36А и реална част от улица между о.т.80б и 80в в размер на 477 кв.м в общ УПИ с проектен номер ХIV-3152 в кв.36А, а проектната му площ се определя на 13849 кв.м и проектните граници съвпадат с обединените имотните граници на описаните имоти УПИ I-3144 в кв.35А и по плана на с.Енина; 3. Заличаване на квартал 35А по плана на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3385/18.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 000349, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, с предназначение ”За промишлени и складови дейности и строителни материали”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3394/22.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно молба от Катерина Кънчева Кавалджиева за опрощаване на дължимо задължение от Президента на Република България в размер на 3 565,94 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3418/13.01.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък и крайния ликвидационен баланс на ”Балкан-К” ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък.
(Допълва се състав на комисия – Димитър Баяслиев)
Вносител: Петър Косев - за кмет на община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1242 От дата: 23.01.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК