ПОКАНА № 59

На 05.02.2015 от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък


2. ОС_3464/30.01.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2015 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1249 От дата: 30.01.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК