ПОКАНА № 60

На 25.02.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013-Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3501/10.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на субсидията за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3508/11.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на ощината с проект за решение относно удължаване срока на погасяване на кредит по Договор № 581/04.02.2014 г. от Фонд Флаг по проект ”Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък” по Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 - 2013.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3458/28.01.2015-Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2014 г.
Вносител: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3528/18.02.2015-Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.05.2014 г. до 08.11.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3477/03.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изграждане на ВиК инфраструктура на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3503/10.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дарение в полза на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Ръжена, общ. Казанлък, на земеделски земи, частна общинска собственост в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3489/06.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост: обект ”Интернат - с.Средногорово” (Бивше основно оздравително училище ”Хр. Ботев” в с. Средногорово), представляващ застроен УПИ VI-244 с площ 1 960 кв.м, отреден ”За училище” в кв. 44, с. Средногорово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3440/21.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот № 118004, местност „Малката кория” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Предварително съгласие за учредяване на сервитут с площ 122 кв.м през поземлен имот № 000335 – пасище, мера, публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване и водоснабдяване до поземлен имот № 118004 – нива, седма (1.439дка) и пета (0.561) категория при неполивни условия с площ от 2 дка, местност „Малката кория“ в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3469/02.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно на НЧ ”Жар 2002”, част от имот публична общинска собственост.
Важно! С писмо вх. № ОС-3533/18.02.2015 г. вносителят, като взима под внимание становището на юриста на ОбС и ПК по приватизация, предоставя исканите документи и коригира мотивите и проекта за решение в частта на т. 1. (Виж в ”Преписка” и в сканирания материал, както и в ”Допълнителни материали” с отразените корекции по основния доклад!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3433/16.01.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земеделските земи от общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт от заявителите.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3493/09.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на списък на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3488/06.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Обект в сграда, включващ Търговски обект ”Б” и обособена част ”В”, находящ се в УПИ XX-1,9107,9108, кв. 372, гр. Казанлък; нач. тр. цена 49 200 лв. без ДДС. Допълва се състав на комисия: Румяна Друмева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3471/02.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: УПИ І-3009, 3010, 3011, 3012, 3014, 3018, 3019, 3020, местност „Каша“, гр. Казанлък, нач.тр. цена - 90 000 лв. без ДДС; УПИ ІІ-154 в кв. 25 с. Ръжена, нач.тр. цена - 21 000 лв. без ДДС; УПИ VІ-158 в кв. 25 с. Ръжена, нач.тр. цена - 20 000 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3467/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Апартамент № 3 с административен адрес: гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 1, вх. А, ет. 4; нач. тр. цена 41 000 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3485/05.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на УПИ IV-6346 в кв. 239, гр. Казанлък, ул. ”Патриарх Евтимий” № 3; нач. тр. цена 43 134 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3486/05.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на УПИ XII, кв. 30, гр. Казанлък; нач. тр. цена 28 952 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3430/16.01.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед № 16/09.01.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1, и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена - 5 320 лв. без ДДС на Гаражна клетка № 15, находяща се в подблоковото пространство с подход от юг, жилищен блок № 27, вх. Г, ж.к. ”Изток”, кв. 372, гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3465/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ VI в кв. 73, с. Бузовград, общ. Казанлък /бивш стопански двор/, нач. тр. цена 19 200 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисия: Иво Лозанов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3476/03.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Неурегулирани Поземлени Имоти: №13, с нач. тр. цена 26 900 лв. без ДДС; № 17 с нач. тр. цена 13 800 лв. без ДДС и № 18, с нач. тр. цена 26 600 лв. без ДДС, находящи се в кв. ”Казанлъшки минерални бани”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3466/30.01.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Обект ”Едноетажна масивна сграда с предназначение ”фурна”, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, нач. тр. цена 28 200 лв. без ДДС. Допълва се състав на комисия с общ. съветник Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3490/06.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-795, 796, 799 с обща площ 2 652 кв.м в кв. 227, гр Казанлък, за сумата от 2 500,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3428/16.01.2015-Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №16/09.01.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №16/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3475/03.02.2015- Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. Допълва се състава на комисия: Димитър Баяслиев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3509/11.02.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана за участие на Община Казанлък в редовно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД-Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1274 От дата: 19.02.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК