ПОКАНА № 61

На 26.03.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3519/17.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно създаване на Общински културен институт - Посетителски център ”Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства” в Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3553/27.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно разделяне на общински поземлен имот № 000308, земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище, мера в землището на с. Копринка, общ. Казанлък и промяна начина му на трайно ползване.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3531/18.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на чл. 3, ал. 1 от Договор № Д08-173/17.12.2014 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот общинска собственост, одобрен с Решение № 1074/11.09.2014 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3489/06.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост: обект ”Интернат - с.Средногорово” (Бивше основно оздравително училище ”Хр. Ботев” в с. Средногорово), представляващ застроен УПИ VI-244 с площ 1 960 кв.м, отреден ”За училище” в кв. 44, с. Средногорово, общ. Казанлък.
(В Заседание № 60/25.02.2015 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3552/27.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Казанлъшка Искра” ЕООД, град Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3582/09.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развления с площ 94.00 кв. метра по реда на чл. 56 от ЗУТ (нач.тръжна цена - 308 лева).Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3584/10.03.2015 - Доклад от Петър Косев - оправомощен За Кмет, със Заповед №413/04.03.2015 г. на кмета на Община Казанлък с проект за решение относно изменения и допълнения на Наредба № 26 на Общински съвет – Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
Вносител: Петър Косев - оправомощен за Кмет, със Заповед №413/04.03.2015 г. на кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3537/20.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно на помещение за нуждите на общински културен институт Театър ”Любомир Кабакчиев”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3581/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно отписване на дългосрочната инвестиция в размер на 492 340 лева от актива на баланса на ”Еко-93” ЕООД - в ликвидация, като несъбираема, и записването й като извънреден разход.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3574/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на План за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани, в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за 2014 година.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3571/05.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2014 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2015 година.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 на Кмета на Общината/09.01.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3577/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.148.433 по КККР на с. Енина и Поземлени имоти номера 103469, 103479, 103480, 103490, 103491, 103492, 103493, 103494 и 103495 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3561/04.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с номера 190700, 182240 и 182241 в землището на гр. Казанлък; Поземлени имоти с идентификатори 27499.320.385, 27499.28.5, 37499.31.2 и 27499.28.52 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и Поземлен имот № 600.8, по ПНИ на местността „Гюрля“, с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3576/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти номера 104477, 104482, 104483, 104488, 104489, 104511, 104532, 104550 и 104551 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3511/11.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот № 005001, Поземлен имот № 005002, Поземлен имот № 005003, Поземлен имот № 005004, Поземлен имот № 005006, Поземлен имот № 005007, Поземлен имот № 005010, Поземлен имот № 005011, Поземлен имот № 074001 и Поземлен имот № 0055002 всичките, находящи се в землището на село Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3560/04.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с номера 170.114, 170.115, 170.116, 170.117, 170.118, 170.119, 170.120, 170.121 и 170.122 по ПНИ на местност „Светица“, гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3510/11.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот № 083002 в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Поземлен имот с идентификатор 27499.209.425 по КККР на с. Енина, Поземлен имот № 343.1030 по ПНИ на м. ”Пъдарнята”, с. Енина, ЕКАТТЕ 27499 и Поземлен имот №600.178 по ПНИ на м. ”Гюрля”, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3583/09.03.2015 - Доклад от Петър Косев - оправомощен За Кмет, със Заповед №413/04.03.2015 г. на кмета на Общината с проект за решение относно одобряване на пазарна оценка в размер на 390.00 лева без ДДС за отстъпено право на строеж на ”Селскоспотанка постройка” със застроена площ 48 кв. м в УПИ І-32, в. кв. 6 по плана на с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №413/04.03.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3540/23.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3504/10.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – План за застрояване на част от поземлен имот № 000004, местност „Търниченски ливади“ в землището на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от ”Рибарник” в индивидуално застрояване за ”Ловно стрелбище за гладко-цевно оръжие и Обществено обслужване”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-3606/18.03.2015 г. вносителят, като взима под внимание становището на юриста на ОбС, предоставя Протокол № 6/15.10.2014 г., с който е гласувано и прието промяна на предназначението на част от имота, собственост на дружеството. /Виж в ”Преписка” и в сканирания материал, както и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3575/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2014 година.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3548/25.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2015 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3530/18.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане - гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3516/16.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен План за действие за 2016 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Казанлък 2011 - 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3573/06.03.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относноприемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. на ”Балкан - К” ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност ликвидатора на дружеството.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 413/04.03.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3500/09.02.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Байрам Анатолев Чанев от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3568/05.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 113193 от 1.046 дка, представляващ ”Индивидуално застрояване”, собственост на Айхан Алиев Какчиева, преминаващ през Поземлен имот (ПИ) № 000001 - полски път - публина общинска собственост с дължина 3.49 метра и сервитут 6.98 кв. метра и Поземлен имот (ПИ) № 000139 - път, Първи клас с дължина 33.34 метра и сервитут 66.66 кв. метра, всички находящи се в местността ”Каракос”, в землището на село Овощник ЕКАТТЕ 53179.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3615/19.03.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1232 от 29.01.2015 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1311 От дата: 19.03.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК