ПОКАНА № 62

Hа 26.03.2015 от 11:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 от Устава на фондация „Чудомир”, свиквам заседание на Общински съвет - Казанлък, като Общо събрание на фондация ”Чудомир”, което ще се проведе в зала ”Инфра” в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_3610/19.03.2015 - Доклад от Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък с проект за решение относно:1. Одобряване Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир” за 2013 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на Фондацията; 2. Одобряване Годишнен финансов отчет на Фондация „Чудомир” за 2014 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС на Фондацията; 3. Приемане Отчет за дейността на Фондация „Чудомир” за 2014 г.; 4. Приемане Бюджет на Фондация „Чудомир” за 2015 г. и 5. Приемане Програма за дейността на Фондация „Чудомир” за 2015 г.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Общински съвет – Казанлък ще заседава като Общо събрание на фондация „Чудомир” и като неин учредител по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
При липса на кворум за провеждане на Общото събрание на фондация „Чудомир”, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 12:30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.


Поканата е с Изх.No.: 1313 От дата: 19.03.2015 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК