ПОКАНА № 65

На 26.05.2015 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/ 11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3756/ 15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на наемна цена на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд и разсрочено плащане.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3761/ 18.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно: 1. Колко проекта и по кои програми с външно финансиране работи община Казанлък към настоящия момент; 2. По кои проекти и по кои програми с външно финансиране има наложени финансови корекции и в какъв размер (ако има такива); 3. Извършвани ли са плащания от страна на Община Казанлък и в какъв размер по проекти, по които има наложени финансови корекции или санкции (ако има такива).
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3762/ 18.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно: прехвърлянето на средства от Общинска банка АД в КТД АД през 2013 г.; по какъв начин за обслужваща банка е избрана КТБ АД; има ли проведена обществена поръчка за избор на обслужваща банка; колко банки са депозирали оферти и по какъв критерий са оценявани офертите на банките.
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3765/ 19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно дофинансиране на утвърдените с Решение № 740/30.09.2013 г. маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък за учебната 2013/2014 г.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3766/ 19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно Програма за закрила на детето, раздел IV Закрила на деца с изявени дарби.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3767/ 19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно резултати от оптимизацията на мрежата на детските заведения на територията на община Казанлък, считано от 1.01.2014 г., приета с решение на заседание на Общински съвет - Казанлък на 28.11.2013 г.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1369 От дата: 20.05.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК