ПОКАНА № 67

На 09.07.2015 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3783/ 22.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. - в Приложение № 9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка 46.
Важно! Съобразено със становището на юриста на ОбС постъпи Писмо с вх. № ОС-3877/22.06.2015 г., с което вносителят коригира т.1.1. от проекта за решение, която придобива следния текст:
”1.1. В Приложение № 9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка № 46”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3866/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г. - в Приложение № 9, неразделна част от нея, като я допълва с поредна точка № 47, съгласно Приложение № 1 и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3883/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 година в частта на Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3, неразделна част от нея, приета с Решение № 1136/28.11.2014 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3885/ 24.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г.
Важно! С писмо вх. № ОС-3888/29.06.2015 г. Петър Косев - За кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1249/25.06.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, коригира проекта за решение в частта на Приложения №№ 1, 7, 8, 13 и 15. /Виж всичко в сканирания материал и в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3835/09.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3881/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за партньорство относно проектно предложение по Отворена схема за кандидатстване по Програма COSME на ЕК, Схема COS-TOUR-2015-3-04, ”Подкрепа за конкурентен и устойчив растеж в Сектор ”Туризъм”
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3845/11.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък”, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3814/03.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект ”В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020”, без протест и разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 192 310,53 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/015 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 с нов краен срок на действие - 28.11.2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3842/11.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт четвъртокласна пътна мрежа през 2015 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 259 600 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3716/22.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на Оптични кабелни трасета в следните селища на Община Казанлък: Ръжена, ЕКАТТЕ: 63570, Розово, ЕКАТТЕ: 62983, Кънчево, ЕКАТТЕ: 40868, Бузовград ЕКАТТЕ: 06848, Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3865/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - общинска собственост - обект в сграда с предназначение ”Офис-център”, намиращ се на първия етаж от жилищен блок на девет етажа с обща площ от 107,31 кв. метра в град Казанлък, ул. ”Княз Александър Батенберг” № 12, на СНЦ ”Казанлъшка търговско-промишлена палата” - Казанлък.
Важно! Съобразено със станов. на юриста на ОбС постъпи Писмо, Вх. № ОС-3891/30.06.2015 г., с което Вносителят допълва проекта за решение в частта на:
1. МОТИВИТЕ, така: ”Имот - общинска собственост, обект в сграда с предназначение ”Офис център”, намиращ се на първи етаж от жилищен блок на девет етажа от месец март 2015 г., е без ползвател. В момента обектът е без охрана, което е предпоставка за неговото ограбване и разрушаване. Покривът на обекта е със сериозен теч, което налага неговото ремонтиране във възможно най-кратки срокове. Разходването на средства за ремонти следва да бъде отразено в приложението за капиталовите разходи на Община Казанлък, като Общинска администрация, на този етап, няма възможност за отделяне на такива средства. Всичко това ни дава основателен повод да предложим на Общинския съвет да учреди безвъзмездно право на ползване съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗОС, тъй като безвъзмездно право на ползване може да се учреди, след решение на ОбС, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците, като срокът е не по-дълъг от десет години.”
2. ОСНОВАНИЯТА, така: ”Представеният доклад с предложен проект за решение е за Учредяване на безвъзмезно право на ползване по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС. Съгласно тази разпоредба ”Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс, след решение на ОбС, прието с мнозинство 2/3/ от общия брой на съветниците.” Разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗОС, с която е обосновано предложението, е различна от тази, на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и Законът предоставя на ОбС оперативната самостоятелност да реши на кого да предостави безвъзмездно право на ползване, като единственото изискване е, наличие на квалифициран кворум за приемане на решение с 2/3, което в случая, следва да бъде изпълнено, за да бъде учредено. В този смисъл е и съдебната практика, приложено.”
3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ..., така: ”Основното правомощие, което включва в себе си правото на ползване е ползването на имота, съобразно неговото предназначение. Тъй като покривът на обекта е със сериозен теч, което възпрепятства използването му по предназначение и за нуждите, за които е предоставено, се налага неговото ремонтиране във възможно най-кратки срокове. Целесъобразно е разходите за този ремонт да бъдат поети от бъдещия Ползвател, поради което предлагаме коригиран проект на Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване.”, същият става неразделна част от приложението на решението и анулира, предоставения с основния доклад, б. Л.П.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3659/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване за срок от 10 (десет) години безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Клуб по борба - Казанлък” върху имот общинска собственост - обект в сграда с обща площ от 430 кв.м ”дискотека” в гр. Казанлък, ул. ”Никола Петков” № 7А.
Важно! С писмо вх. № 3723/28.04.2015 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС предоставя 7 бр. документи, които стават неразделна част от приложението на решението. /Виж всичко в края на сканирания материал/
(В Заседание № 64/13.05.2015 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3596/16.03.2015 - Оттеглен от вносителя (от ПДР на Заседание № 64/13.05.2015) с писмо с вх. № ОС-3749/12.05.2015.
Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна начина на трайно ползване на Поземлени имоти № 000276 и № 000374 в землището на с. Розово, общ. Казанлък от пасище, мера - публична общинска собственост, в ”Друга селскостопанска територия” и обявяването им за частна общинска собственост.
Важно! С писмо вх. № ОС-3782/21.05.2015 г. - вносителят предлага докладът, да бъде включен в проекта за дневен ред на предстоящо заседание на ОбС, и е с резолюция:
”Докладът да се включи в проекта за дневен ред на следващото заседание на ОбС.”
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3810/01.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Решение №1274/26.03.2015 г. - Общинска програма за закрила на детето - 2015 г., в частта на Приоритет I и Приоритет III.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община КазанлъкДо
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3840/10.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3861/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на крайния ликвидационен баланс на ”Балкан-К” ЕАД - в ликвидация, гр. Казанлък към 19.05.2015 г. и пояснителния доклад към него.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3854/16.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Договор №Д06-84/25.05.2015 г. за възлагане управлението на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, пл. ”Севтополис” № 14.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3829/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметник на Енинския апостол в с. Енина, общ. Казанлък.
ВАЖНО! Съобразено със станов. на юриста на ОбС вносителят предоставя с Писмо вх. № ОС-3892/30.06.2015 г. Схема на Паметник ”Енинския апостол”, същата става неразделна част от приложението към решението, б. Л.П. /Виж в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3830/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на Паметник на ”Бай Ганьо на магарето”, в с. Енина, общ. Казанлък.
Важно! Съобразено със станов. на юриста на ОбС вносителят предоставя с Писмо вх. № ОС-3892/30.06.2015 г. Схема на Паметник ”Бай Ганьо на магарето”, същата става неразделна част от приложението към решението, б. Л.П. /Виж и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3873/22.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за поставяне на паметник на Паисий Хилендарски в дясно от централния вход на сградата на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3847/12.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3859/18.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за обект: ”Газоснабдяване на община Казанлък”, подобект: ”Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Казанлък - етап 2014”, преминаващ през имоти по КВС на землища на гр. Казанлък и с. Бузовград, общ. Казанлък: Имот № 080019, в землището на гр. Казанлък и Имот № 023009 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3853/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №000004 от 2.760 дка, с начин на трайно ползване „други селищни територии“, собственост на „БОБИ М ТРАНС“ ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3772/20.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на съгласие за изменение на план за улична регулация, по ул. “Ал. Стамболийски“ от кръстовището с ул. “Войнишка“ до кръстовището с бул.“23 Пехотен Шипченски полк“, като се намали широчината й; 2. Разрешение за изработване на изменение на план за регулация и план за застрояване с обхват на квартали 402, 401, 251, 254, 258 и 260 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3824/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми на водоснабдяването и канализацията, на електроснабдяването и на транспортния достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 2306, местност „Старите лозя” в землището на с. Овощник, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3852/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот №105053 от 10.490 дка, с начин на трайно ползване „нива“, собственост на Фондация ”Бодичита”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3870/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на транспортната техническа инфраструктура - ”Пътна връзка за претоварна станция за ТБО в община Казанлък - Забавителен шлюз на път I-5 и уширение на съществуващ правоъгълен водосток” в землището на с. Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък; одобряване на Задание, съставено от Възложителя; разделяне на Поземлен имот № 000277 с НТП - полски път - публична общинска собственост по КВС на землището на село Черганово ЕКАТТЕ 80532, община Казанлък и изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък с площ 1039 кв. метра, като част от Имот № 000277, находящ се в землището на село Черганово, с НТП ”Полски пътища”, - трайно предназначение ”Земеделска територия”, собственост - Публична общинска собственост, за изграждането на обект ”Пътна връзка - Забавителен шлюз”, във връзка с реализиран строеж: ”Довеждаща инфраструктура към Претоварна станция за ТБО - Път до ПС за ТБО - отклонение от първокласен път I-5 в км 203 на 885 степен” с Разрешение за строеж № 7/2014 г. от гл. арх. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3798/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за електрозахранване на Поземлен имот № 000667, находящ се в землището на град Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък; Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя и изразяване на Предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 000667 от 2.432 дка, с начин на трайно ползване ”Строителни материали”, собственост на ”Дани и Симо” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3806/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на земя, частна общинска собственост на собственик на законно построени върху нея сгради - земя с площ 3254 кв. м, представляваща Поземлен имот № 000190 по картата на възстановена собственост на с. Копринка, общ. Казанлък; пазарна цена 7 230 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3832/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ IV-422, кв. 31 с. Черганово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3831/08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XII-377, кв. 50 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3807/29.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 315 кв. м, представляваща УПИ XVI-3771, кв. 64 по ПУП на гр. Казанлък; пазарна цена - 18 800 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3851/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3146 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък и Гаражна клетка № 6, представляваща част от пететажна сграда на бул.”23-ти ПШП” № 104, секция 5 ”Г”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3838/09.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 809 кв. м, представляваща УПИ V-652, кв. 65 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3757/15.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3871/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_3690/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 ”За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища” на ОбС - Казанлък.
(В Заседание № 64/13.05.2015 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_3848/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 10 (десет) поземлени имота по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_3849/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 10 бр. Поземлени имоти /ПИ/ по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък с номера: ПИ 83106.20.40, ПИ 83106.20.43, ПИ 83106.20.53, ПИ 83106.21.7, ПИ 83106.21.13, ПИ 83106.21.24, ПИ 83106.21.31, ПИ 83106.21.33, ПИ 83106.21.39 и ПИ 83106.21.52.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_3850/15.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казаблък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 11 бр. Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 83106.21.87, 83106.22.5, 83106.22.25, 83106.22.75, 83106.23.23, 83106.23.24, 83106.25.13, 83106.28.29, 83106.78.23, 83106.79.32 и 83106.81.36, всички по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_3864/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот № 220488 и Поземлен имот № 000321 в землището на гр. Казанлък, Поземлен имот № 000381, Поземлен имот № 000518, Поземлен имот № 000335, Поземлен имот № 000511 и Поземлен имот № 000655 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък и Поземлен имот № 059017 в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_3867/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена, без ДДС при разпореждане с имот - общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот III-60 в кв. 3 в село Голямо Дряново.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_3863/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 6 бр. Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък с номера: № 133055, 119035, 118028, 116014, 087004 и 083009.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_3856/17.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за 2015 г. 1. Търговски обект за магазин с обща площ от 135,16 кв. м, позиция 37 от Приложение № 9, начална тръжна цена 356,00 лв. без ДДС. 2. Общински обект за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки с площ от 67,71 кв. м, позиция 44 от Приложение № 9, начална тръжна цена 222,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

46. ОС_3872/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

47. ОС_3862/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

48. ОС_3869/19.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решене относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с Идентификатор № 27499.180.93 от 2,91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на ”Неделчева Ауто” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

49. ОС_3826/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот № 009037, местност „Черешите” в землището на с. Черганово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

50. ОС_3825/05.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, схеми на водоснабдяването и канализацията, на електроснабдяването и на транспортния достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 024010, местност „Машатлъка” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

51. ОС_3797/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп, план за организация на движението и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №113017, местност ”Арите” в землището на гр. Казанлък, община Казанлък с ЕКАТТЕ: 35167. 2. Одобряване на Заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

52. ОС_3796/27.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане на изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 004001, находящ се в местността ”Харманите” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ 38563 и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

53. ОС_3776/21.05.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план – схема за транспортен достъп за поземлен имот №114023, местност „Калева Воденица” в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

54. ОС_3761/18.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно: 1. Колко проекта и по кои програми с външно финансиране работи община Казанлък към настоящия момент; 2. По кои проекти и по кои програми с външно финансиране има наложени финансови корекции и в какъв размер (ако има такива); 3. Извършвани ли са плащания от страна на Община Казанлък и в какъв размер по проекти, по които има наложени финансови корекции или санкции (ако има такива).
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

55. ОС_3762/18.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно: прехвърлянето на средства от Общинска банка АД в КТД АД през 2013 г.; по какъв начин за обслужваща банка е избрана КТБ АД; има ли проведена обществена поръчка за избор на обслужваща банка; колко банки са депозирали оферти и по какъв критерий са оценявани офертите на банките.
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

56. ОС_3765/19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно дофинансиране на утвърдените с Решение № 740/30.09.2013 г. маломерни и слети паралелки в училищата в община Казанлък за учебната 2013/2014 г.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

57. ОС_3766/19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно Програма за закрила на детето, раздел IV Закрила на деца с изявени дарби.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

58. ОС_3767/19.05.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Донка Димова Симеонова - общински съветник относно резултати от оптимизацията на мрежата на детските заведения на територията на община Казанлък, считано от 1.01.2014 г., приета с решение на заседание на Общински съвет - Казанлък на 28.11.2013 г.
Вносител: Донка Симеонова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1407 От дата: 01.07.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК