ПОКАНА № 68

На 27.07.2015 от 08:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/ 11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3930/ 20.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1422 От дата: 21.07.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ (П)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК