ПОКАНА № 70

На 24.09.2015 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_4057/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Димитрова Коева - зам.-кмет по строителството, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Даниела Коева - Зам.-кмет по строителството, инфраструктура и транспорт на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_4058/16.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от 17 октомври 2015 г. - 7 дни преди края на мандата до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Даниела Коева - Зам.-кмет по строителството, инфраструктура и транспорт на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_4033/08.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно вземане на решение за Запис на заповед по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ по Програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_4059/17.09.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2014 г. до 13.05.2015 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3986/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет, съгласно Заповед №1554/14.08.2015 г. на Кмета на Общината относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г., в Приложение №9 - допълва с т.48. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от покривно пространство на сградата на Кметството в с.Ясеново за срок от 5 години. Начална тръжна цена - 324,00 лв. без ДДС.
Вносител: Петър Косев - Зам.-кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_4014/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2015 г. и определяне на начална тръжна цена при продажбата на Поземлен имот (ПИ) №042014 в местност ”Армагански път”, землището на гр. Казанлък, в размер на 5 680 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3987/21.08.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1554/14.08.2015 г. на кмета на общината относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Спортен клуб за здраве Бели Рози” - имот общинска собственост представляващ стаи №13 и 14 ведно с прилежащите общи части на сградата на четвърти етаж от четириетажна сграда, находяща се в гр. Казанлък, пл.“Севтополис“ №14 с площ от 47,97 кв.м.
Важно! С писмо № ОС-4054/16.09.2015 г. Вносителят предоставя копие от Устав и Удостоверение за актуално състояние на СНЦ ”Бели рози”, съгласно становище на юриста на Общинския съвет.
Вносител: Петър Косев - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед № 1554/14.08.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_4004/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно замяна на незастроена земя с площ 7 кв.м за Имот № 3261 в кв. 421, гр. Казанлък за сумата от 3400 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_4001/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и определяне на пазарна цена в размер на 7 700 лв. без ДДС в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3971/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно помещение, общински обект ”Къща Музей - Чирпанлиева къща”, гр. Шипка за нуждите на ”Исторически музей Искра” - гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3898/01.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация за нуждите на Регионална дирекция Автомобилна администрация - Стара Загора имот общинска собственост, урегулиран поземлен имот отреден „За паркинг“, находящ се в кв. 470, УПИ XXIV по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_4034/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В /Приета с Решение № 1101/22.10.2014 г. на ОбС/.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_4019/03.09.2015 - Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение от ”Казанлък - Хляб” ООД, с. Розово в полза на Община Казанлък на Поземлен имот № 031018.
Вносител: Петър Косев - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед № 1661/31.08.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3834/ 08.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград - с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50; 2. Разрешаване изработването на План- схема за далекосъобщителна мрежа към ПУП – План за регулация на с. Бузовград и с. Горно Черковище, общ. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_4026/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000007 в землището на гр. Крън за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4040/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_4027/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000005 в землището на гр. Крън за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 65 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4041/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_4028/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000016 в землището на с. Дунавци за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 50 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4042/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_4029/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот №000017 с обща площ от 8 572 кв.м в землището на с. Дунавци с обект ”Микроязовир Дунавци 2”, с начин на трайно ползване ”Язовир” - за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 20 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4043/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев -оправомощен За кмет на Община Казанлък, съгласно Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_4030/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на концесия на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м с идентификатор 83106.1.147, обект ”Микроязовир”, с. Шейново, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти - за срок от 25 години с начално месечно концесионно възнаграждение - 40 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4044/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев -оправомощен За кмет на Община Казанлък, съгласно Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_4031/07.09.2015 - Доклад от Петър Косев - Зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За кмет на Общината със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на концесия за срок от 25 години на Поземлен имот с обща площ от 50317 кв. метра с № 000042, находящ се в землището на село Средногорово с ЕКАТТЕ 68446, обект ”Микроязовир - Новите лозя”, с начин на трайно ползване ”Изкуствена водна площ”; начално месечно концесионно възнаграждение - 90 лв. без ДДС.
Важно! По становище на юриста на ОбС посъпи писмо с вх. № ОС-4045/10.09.2015 г., с което вносителя предоставя правен, финансово-икономически и технически анализ на концесията. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали!/
Вносител: Петър Косев - зам.-кмет на община Казанлък, оправомощен За кмет със Заповед № 1661/31.08.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_4002/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разрешаване за изработване на ПУП извън границите на Поземлен имот № 172224, местност ”Старите лозя” в землището на гр. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_4037/09.09.2015 -Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно закупуване на дял III-ти - ”Магазин за промишлени стоки” със застроена площ 59,32 кв.м и дял IV-ти - ”Фурна” със застроена площ 77,57 кв.м и обща площ на дяловете - 136,89 кв. м, представляващи част от първи етаж на двуетажна сграда - търговски комплекс, с обща площ на първи етаж на сградата - 535 кв. метра, находяща се в УПИ VI-450, кв. 44 по плана на с. Овощник за сумата от 22 400 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_4017/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на Oбщина Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ XI-8778, кв. 38, гр. Казанлък; УПИ ІІ-8863, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ Х-8869, кв. 658, гр. Казанлък; УПИ ІХ-8868, кв. 658, гр. Казанлък и УПИ ІІІ-8862, кв. 658, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3975/11.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: УПИ ХІ-9112 „За ОДО“ в кв. 372, гр. Казанлък и Обект с предназначение „Салон за красота“, разположен на първи етаж на двуетажна сграда в
УПИ VІІІ, кв. 26 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_4035/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (3 бр. УПИ по ПУП на с. Дунавци), ЕКАТТЕ 24075.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_4038/09.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ”Дърводелска работилница с. Ръжена”, представляващ УПИ II - 147, кв. 27 по плана на с. Ръжена, общ. Казанлък, ведно с построените в имота сгради. Начална тръжна цена - 13 255 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Румяна Друмева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_4036/09.09.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на недвижим имот, собственост на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, представляващ УПИ ХVIII-117 с площ 2 024 кв. м, в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда, със ЗП 380 кв.м. Допълва се Комисията - Валентин Кралев.
Вносител: Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3879/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на поземлени имоти: ПИ с идентификатор 83106.45.37, ПИ с идентификатор 83106.56.19, ПИ с идентификатор 83106.92.20, ПИ с идентификатор 83106.98.16, ПИ с идентификатор 83106.104.17, ПИ с идентификатор 83106.107.19, ПИ с идентификатор 83106.109.13, всички по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3878/23.06.2015-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на поземлени имоти: ПИ с идентификатор 83106.112.28, ПИ с идентификатор 83106.66.13, ПИ с идентификатор 83106.46.319, ПИ с идентификатор 83106.50.621, ПИ с идентификатор 83106.1.67, ПИ с идентификатор
83106.1.24, всички по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3904/03.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провежданe на търговете за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.20 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; Поземлен имот №503.10, Поземлен имот №503.175 и Поземлен имот № 503.218, всички в местността „Старите лозя“, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3944/27.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Обект ”Бивша автоспирка, с. Средногорово” представляващ масивна едноетажна сграда, с площ 46 кв. метра. Допълва се състава на Комисия - Иванка Шопова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3945/ 27.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот № 056004 и Поземлен имот № 000255, находящи се в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък и Поземлен имот № 086015 Поземлен имот № 000353 и Поземлен имот № 000482, находящи се в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, общ. Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3965/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичeн търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на началнa тръжнa ценa при провежданe на търг за продажба на УПИ ХІХ-388, кв. 50, находящ се в с. Голямо Дряново, община Казанлък - нач.тр.цена 6 500 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3966/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичeн търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на началнa тръжнa ценa при провежданe на търг за продажба на УПИ X-общ. в кв. 52 по плана на гр. Казанлък - нач. тр. цена 14 700 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3999/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти: 1. Търговски обект за магазин - нач. тръжна цена - 600.00 лв. без ДДС; 2. Част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство с. Енина - нач. тръжна цена - 1 554.00 лв. без ДДС; 3. Стая за офис на втория етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово нач. тръжна цена - 32.00 лв. без ДДС.
Важно! С писмо вх. № ОС-4053/16.09.2015 г. Вносителят, съобразено със станов. на юриста, коригира текста в частта на мотивите, в т. 1, която придобива следния текст: ”1. Обособена част от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6 с обща площ от 100.12 кв.м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м. складова площ ведно със санитарен възел, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под Позиция № 46 от Приложение № 9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от сграда, с обща площ 1563 кв.м, съставляваща 1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ I-668 ”За дом на техника” в кв. 212 по плана на гр. Казанлък, за който е съставен АПОС № 326 от 10.06.2015 г.” В останалата част остава непроменено; В частта на проекта за решение:
Изменя т. I, т. 1, която придобива следния текст: ”1. Обособена част от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Розова долина”, № 6 с обща площ от 100.12 кв.м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м складова площ ведно със санитарен възел, с Позиция № 46 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2015 год., който представлява част от сграда, с обща площ 1563 кв.м., съставляваща 1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ I-668 ”За дом на техника” в кв. 212 по плана на гр. Казанлък; Изменя т. II, която придобива следния текст: ”II. Определя начална месечна тръжна цена в размер на:”
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_4015/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Горно Изворово: ПИ №093003, ПИ № 023006, ПИ 040082, ПИ 040073, ПИ № 040052, ПИ № 040034, ПИ № 040025 и ПИ № 040006.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_4016/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Долно Изворово: ПИ №045006, ПИ № 085007, ПИ 085010, в землището на с. Хаджидимитрово: ПИ № 072050 и ПИ № 073049, в землището на гр. Казанлък: ПИ №160426, ПИ № 150848 и ПИ № 150849, в землището на с. Ръжена: ПИ № 066040.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_4021/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев - Зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на
търгове за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Енина: ПИ № 343.1026; ПИ № 343.1029; ПИ с идентиф. 27499.41.10; ПИ с идентиф. 27499.176.32; ПИ с идентиф. 27499.67.27.
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_4022/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за решение относно продажба на имоти чрез публични търгове на: ПИ №080011; ПИ №080016 и ПИ №080024, в землището на с. Кънчево; ПИ №000037 в с. Голямо Дряново; ПИ №025005; ПИ №014002; ПИ №025002 и ПИ №101027 в землището на гр. Шипка; ПИ №602.99 в с. Горно Черковище.
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_4023/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев -зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет на Община Казанлък, съгласно Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: УПИ IX-730, кв. 6, с. Копринка и УПИ XVII, пл. №4104, кв. 52 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Петър Косев -оправомощен За кмет на Община Казанлък, съгласно Заповед №1661/31.08.2015 г. на Кмета на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_4024/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев - зам.-кмет на общината, оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Горно Изворово на: ПИ №025007; ПИ № 026010; ПИ № 105017§ ПИ № 129008; ПИ № 117015; ПИ № 097001; ПИ № 094001 и ПИ № 092012.
Вносител: Петър Косев - За кмет на Община Казанлък оправомощен със Заповед № 1661/31.08.2015
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_3880/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XVI-8698 за ”ОДО”, кв. 75 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_3988/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно: Определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 118 560 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 32 591 кв.м. представляваща Поземлен имот № 000391 в землището на с. Копринка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_4009/31.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост във връзка с Решение № 1170/17.12.2014 г., представляващ УПИ № II-4910, кв.457 в гр. Казанлък, в размер на 228 600,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_4007/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, незастроена земя от Урегулиран поземлен имот I ”За ОЖС, подземни гаражи, асансьорен сервиз и КОО в кв. 269, придаваема към УПИ III-564 в кв. 238, по плана на гр. Казанлък за сумата от 20 200,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

46. ОС_4006/28.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ УПИ № IX-145, кв.8 в гр. Крън, в размер на 8200 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

47. ОС_4003/27.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ Поземлен имот с № 27499.501.2046 в с. Енина, в размер на 8 800 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

48. ОС_3993/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост в размер на 23 700 лв. без ДДС - земя с площ 496 кв.м., представляваща УПИ XIV-8364 ”За обществено и делово обслужване”, гр.Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

49. ОС_3990/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

50. ОС_3989/24.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

51. ОС_3979/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №057027, местност „Лъджански път” в землището на гр. Казанлък.
2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

52. ОС_3978/14.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №008010, местност „Белия пясък” в землището на гр.Шипка. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

53. ОС_4020/03.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 34 и кв. 35 по плана с. Кънчево, с името ”Гранит”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

54. ОС_4039/10.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на възпоменателна плоча на писателя Паун Генов в с. Средногорово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

55. ОС_3994/25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване проект за изменение на ПУП за квартали 210 и 212 по плана на Казанлък, премахване на улична регулация между осови точки 505 и 504 попадащи между кварталите. Предвиждане на места за 8 броя масивни гаражи.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

56. ОС_3997/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Георги Иванов Ганчев от гр.Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1456 От дата: 17.09.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК