ПОКАНА № 2

На 20.11.2015 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_64/ 13.11.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет - Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_65/ 13.11.2015 -Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

Поканата е с Изх. No.: 5 От дата: 13.11.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК