ПОКАНА № 4

На 20.01.2016 от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_198/ 08.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проект на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2016 г., първо четене.
Важно! С писмо вх. № ОС-216/14.01.2016 г. вносителят предоставя Приложения №№ 11, 22, 24 и 25 към проекта за бюджет на Община Казанлък за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_215/ 14.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет; максимален размер - 4 353 042 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_228/ 18.01.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Общински съвет - Казанлък в състава на Областния съвет за развитие на Област Стара Загора.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 54 От дата: 18.01.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК