ПОКАНА № 10

На 26.05.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_494/ 09.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект ”Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ”Хелвеция” и ”Грифони” по Програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 ”Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” в рамките на Европейското икономическо пространство Финансовия механизъм 2009-2014” - максимален размер на дълга 451 130,19 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_499/ 11.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на училища - преимуществени ползватели на училищен автобус за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2016-2017 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_500/ 11.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2016/2017 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_498/ 11.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската и Областната транспортни схеми, квота на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_519/ 16.05.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно избор на зам.-председатели на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_445/ 14.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост представляващ реална част от УПИ VII-15, с обща площ 750 кв. м в кв. 63, гр. Казанлък, в размер на 3 720,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_481/ 28.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 770,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на реална част от имот, общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 9 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.678 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_503/ 12.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2016 г. и провеждане на търгове за отдаване под наем на общински поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост - микроязовири на територията на община Казанлък, с цел определяне на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях, както и за стопански дейности за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми и риболов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_504/ 12.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект: стая на първи етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово, за срок от 5 години, с начална тръжна цена в размер на 67 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_461/ 21.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на Глава VI от Наредба № 15 на ОбС на общински обект: част от покривно пространство за разполагане на оборудвана базова станция в сградата на кметство с. Енина, общ. Казанлък, за срок от 5 години, с начална тръжна цена в размер на 645,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_429/ 12.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на: Поземлен имот № 000381 и Поземлен имот № 000518 в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_423/ 11.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове на Поземлен имот № 35167.502.5740 с обща площ 140 кв. м, находящ се на ул. ”Шипченска епопея” №21, гр. Казанлък, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и определяне на начална тръжна цена в размер на 68 620 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_497/ 10.05.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно отмяна на Решение №424/08.09.1995 г. на ОбС - Казанлък, свързано с административните помещения на ”Балканинвест” ЕООД, гр. Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_501/ 11.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот номер № 000016, с обща площ 31210,00 кв. м, в землището на с. Дунавци, ЕКАТТЕ: 24075, обект ”Микроязовир Дунавци 3”, с начин на трайно ползване ”Рибарник” и поземлен имот с обща площ от 4309 кв. м, представляващ насип.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_502/ 11.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот № 000007, с обща площ от 20798,00 кв. м, в землището на гр. Крън, обект: ”Микроязовир - Бончово кладенче - юг”, с начин на трайно ползване ”водоем”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_495/ 09.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_468/ 26.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_475/ 27.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2015 г. на ”Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” и освобождаване от отговорност управителят на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_476/ 27.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2015 година на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - д-р Кети Маналова-Владкова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_477/ 27.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на ”Казанлъшка искра” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Кристалина Вълчева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_478/ 27.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Венелин Киров.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_480/ 28.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на ”Балканинвест” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Петко Карагитлиев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_452/ 18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.191.84, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_453/ 18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.182.53, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_484/ 03.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 015005, местност „Малката река” в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_485/ 03.05.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлени имоти № 343.28 и № 343.1023, местност „Пъдарнята” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-509/13.05.2016 г. по становище на юриста на ОбС, вносителят прилага Задание подписано от Тенчо Джавгов и коригира допусната техническа грешка в изписването на ПИ № 343.1023 (да се чете № 343.1026).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_488/ 03.05.2016 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно одобряване на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 017025 от 7.05 дка, местност ”Арите”, землище на гр. Казанлък, с начин на трайно ползване ”Нива”, собственост на Илхан Юркюш.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_489/ 03.05.2016 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план за подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 004001 от 2.501 дка, землище с. Копринка, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване ”Нива”, собственост на Емил Узунов. Постъпи писмо с вх. № ОС-510/13.05.2016 г., с приложено копие на валидна скица за Поземлен имот № 004001- К04228/22.07.2015 г. , по искане на юриста на ОбС!
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_486/ 03.05.2016 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот с идентификатор 27499.180.44 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-517/16.05.2016 г., с приложено Задание от Възложителя, по искане на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка”!/
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_353/ 15.03.2016 - Доклад от Михаил Михайлов - Зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощен За Кмет със Заповед №358/12.03.2016 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на Поземлени имоти № 060011, № 060021 и № 059010 в местност ”Кюклюка” и Поземлени имоти № 057010 и № 516005 в местност ”Манда гьол” в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък, във връзка с проектиране на нови сгради и изграждане на ново ел. захранване на съществуващи; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
С писмо с вх. № ОС-482/28.04.2016 г. Вносителят прилага документи, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Михаил Михайлов - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 358/12.03.2016 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_493/ 05.05.2016 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016 г. на кмета на общината с проект за решение относно подадено заявление от Петър Стефанов за поправка на фактическа грешка по Решение № 392/25.10.2012 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 674/28.04.2016
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 160 От дата: 17.05.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК