Наредба № 6 за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищно и училищно образование в община Казанлък.