ПОКАНА № 15

На 27.10.2016 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_760/04.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Меморандум за разбирателство между Община Казанлък и ”Надежда и домове за децата” - клон България.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_763/05.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване Парцеларни планове за подземен електропровод и водопровод за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот № 057027, ”нива” от 7.05 дка, собственост на ”Строймат - 2002” ЕООД. Важно! С писмо с вх.№ ОС-789/20.10.2016 г., Вносителят предоставя копие на Пълномощно № 361/10.03.2015 г., искано по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_781/14.10.2016 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно преименуване на част от улица ”Йордан Стателов”, гр. Казанлък с името ”Станчо Коев”.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_775/12.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти: ПИ с идентификатор 35167.504.736, с обща площ 275 кв. м, ул. ”Христо Ботев” №29, с начална тръжна цена 72 400 лева без ДДС и ПИ с идентификатор 35167.502.5740, с обща площ 140 кв. м, ул. ”Шипченска епопея” № 21, с начална тръжна цена 54 900 лева без ДДС, ведно с построените в тях сгради.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_776/12.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при продажба на земя, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 27499501.2222 по КККР на с. Енина, в размер на 12 650 лева без ДДС на ”Суперабразив” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_779/13.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост на Поземлени имоти с идентификатори 35167.502.8608 и 35167.502.8607, находящи се на ул. Опълченска №10, гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част в размер на 59 500 лв. и 40 600 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_773/10.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ III-272, с обща площ 606 кв. м, в кв. 29 с. Долно Изворово, общ. Казанлък, в размер на 340.00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_772/10.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост, представляваща реална част от УПИ XI-217 в кв. 44 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, в размер на 240.00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_774/10.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_769/06.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_782/14.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод, с обща дължина 698.49 м и общ сервитут 1397 кв.м за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор №27499.180.335 от 3.782 дка, с начин на трайно ползване ”Нива”, собственост на ”Стилконструкционс” землище Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_786/19.10.2016 - Питане чрез Председателят на ОбС до Кмета на Общината от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък относно себестойността на един храноден на децата в детските градини и детските ясли в община Казанлък.
Вносител: Теодора Иванова -общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_787/19.10.2016 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Ганчева Иванова - общински съветник относно дали детските площадки за игра разполагат с документация за техническото им обслужване и контрол, както и дали са поставени информационни табели, съдържащи всички реквизити съгласно Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_788/19.10.2016 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник относно броя на пребиваващите чужди граждани на територията на община Казанлък; очаква ли се заселване на нови бежанци и дали има подадено заявление до Държавна агенция за бежанците за броя на чужденците на територията на община Казанлък с предоставено убежище или международна защита, с които може да бъде сключено споразумение за интеграция.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 261 От дата: 20.10.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК