ПОКАНА № 16

На 30.11.2016 г. от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_816/07.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ ”Екзарх Антим I”, гр. Казанлък”, финансиран от Национален доверителен екофонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_812/02.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_796/25.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и гр. Блида, Алжир. Важно! С писмо с вх. № ОС-801/26.10.2016 г., Вносителят цитира посочения доклад да бъде разгледан по реда на чл. 93 от ПОДОС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_850/15.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_838/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Общинска организация ”Съюз на инвалидите в България”, в част от подблоково пространство, находящо се в УПИ I, кв. 48 по плана на гр. Казанлък, ул. ”Любомир Кабакчиев” № 6.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_837/11.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Решение № 49 на ОбС, в частта на т. 8 от него.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_830/10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в землище на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_828/10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване на Поземлени имоти № 000347, №000300, № 000183 - пасище, мера и ПИ № 000186 - полски път, в землището на с. Розово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Задание за изработване на ПУП за Спортен комплекс, включващ план за застрояване и схеми /парцеларни планове/ за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортния достъп. Важно! С писмо вх. № ОС-856/18.11.2016 г., вносителят прилага съставено Задание за проектиране, подписано от Кмета на с. Розово, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_836/11.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна Бюджет на Исторически музей ”Искра”, Приложения №1, №2, №3, №5 и № 23. С писмо с вх. № ОС-854/17.11.2016 г. Вносителя внася коригиран проект за решение.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_849/15.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие община Казанлък да придобива доставки и/или услуги от Централен орган за покупки за общините.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_815/04.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за цялата система на градския транспорт на гр. Казанлък, кандидатстване по ОП ”Региони в растеж” с проектно предложение ”Интегриран градски транспорт - етап 1” на обща стойност до 3 340 641,67 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_827/10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №281/29.09.2016 г. на ОбС, в частта на пазарната оценка на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779, вместо 37 940 лв. да се промени 63 140 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_825/10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с допълване на Приложение №9 с нова т. 49 - помещение за услуги в приземен етаж на кметство с. Енина, с площ 42 кв.м с месечна наемна цена в размер на 59 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_826/10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Ръжена, гр. Крън и с. Горно Черковище.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_841/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105 в кв. 180, ул. ”Македония” №10, начална тръжна цена - 82 000 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.501.371 в кв. 51, ул. ”Пушкин”, гр. Казанлък, начална тръжна цена - 161 150 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_842/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 за срок от 5 години на общински обекти - 3 бр. столове за хранене в училищата на територията на община Казанлък, представляващи части от имот - публична общинска собственост, посочени в ГПУРИОС за 2016 г. Допълва се състав на комисия с 2-ма общински съветника: Аксения Тилева, резервен член Янко Запрянов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_843/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект ”Плувен басейн”, /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, с обща площ 486 кв.м, находящ се в СУ ”Екзарх Антим I”, с административен адрес ул. ”Св. Климент Охридски” №2, гр. Казанлък. Допълва състава на комисия: Радиана Стефанова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_819/08.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху Поземлен имот с идентификатор 35167.250.328, с площ 916 кв.м, местност ”Старите лозя” на съсобственика Валентин Велков за сумата от 470,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_822/09.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината на Поземлен имот с идентификатор 35167.211.344, с площ 1 546 кв.м, местност ”Старите лозя” на съсобственика Иванка Мужикова за сумата от 1080,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_840/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за допускане на устройствена процедура за промяна на предназначението на УПИ I-7621 - ”За училище”, в кв. 321 по плана на гр. Казанлък в УПИ I-7621 ”За учебно-изследователски и производствени дейности”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_817/07.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_809/28.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 220, местност „Черешака” в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_810/28.10.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно-транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.15, местност ”Каменно мостче”, в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_834/11.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”ДЕКС СЛАВОВИ” ЕООД за ползване на воден обект - микроязовир ”Крън 2” - публична общинска собственост, представляващ Имот № 000005, находящ се в землището на гр. Крън. Срок на разрешителното е за 20 години от датата на издаването му.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_833/ 10.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП – план за застрояване, схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот с идентификатор № 35167.107.6 по кадастралната карта на гр. Казанлък, местност „Кайнарджа” в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_835/11.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”МИ НИ ВЕСТ” ЕООД за водовземане от отводнителни канали - публична общинска собственост с номера: № 00033, № 00039, № 00041, № 00042, № 00043, находящи се в землището на с. Дунавци. Срок на разрешителното е за 20 години от датата на издаването му.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_845/14.11.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на кабел за присъединяване към електропреносна мрежа на Поземлени имоти №060011, №060021 и №059010, в местност ”Кюклюка”. ПИ № 057010 и №516005 в местност ”Манда гьол”, в землището на село Кънчево.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_452/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.191.84, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_453/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.182.53, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Питане по чл. 107 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No: 279 От дата: 23.11.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК