ПОКАНА № 17

На 12.12.2016 г. от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС свиквам на Извънредно заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в Зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_886/08.12.2016 г. - Доклад по чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за безвъзмездно управление за срок от 10 години на първи етаж и част от сутерен, с обща площ от 343,06 кв.м, представляваща северозападно крило - Болница в полза на Министерство на здравеопазването за разширение и реконструкция на Филиал за Спешна медицинска помощ, гр. Казанлък.
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. № ОС-292 Дата: 09.12.2016 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК