ПОКАНА № 22

На 30.03.2017 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_1063/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране в размер на 24 571,48 лв. - 15% за проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Кънчево, общата стойност е 163 809,88 лв., финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1066/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, двете четения в едно заседание. Важно! С писмо вх. № ОС-1096/20.03.2017 г., Вносителят прилага вариант - стари и нови текстове за измененията и допълненията в Наредбата, по становище на ПК по икономика.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1023/14.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1064/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Проект на споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и район Джунгнанг-гу, Сеул Метрополитен, Република Корея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1078/14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за 2017 г. (ГПУРОС) - в Приложение № 9, неразделна част от нея, като я допълва с нова точка № 41 и провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на имот - част от публична общинска собственост - стоматологичен кабинет в сградата на кметство с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1074/13.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. и приемане на Общинска програма за Закрила на детето за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1083/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1100/22.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на план за регулация на квартал 449 и план за улична регулация между осови точки 203-204-205-206 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ I-за озеленяване и УПИ II- за комплекс „Зорница“ в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1088/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП на Поземлен имот с идентификатор 27499.91.1 с площ от 33.683 дка, местност ”Под Енина”, землището на с. Енина, общ. Казанлък с цел промяна предназначението на имота, изразяване на съгласие за отделяне на част от ПИ за ”пътна връзка”. Важно! С писмо вх. № ОС-1094/17.03.2017 г., вносителят прилага копия на преподписано Задание и на Пълномощно, както и допълнение за вписване на две годишен срок за предварително съгласие, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1042/22.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на движими вещи - частна общинска собственост на Фондация ”ТЕО”, гр. Казанлък. Важно! С писмо с вх. № ОС-1093/17.03.2017 г., вносителят прилага копие на Учредителен акт на Фондация ”Тео”, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1052/02.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община с проект за решение относно обявяване на имот-публична общинска собственост за частна общинска собственост ”За обществено делово обслужване”, с площ 1094 кв.м, в кв. 3А, в с. Копринка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1077/14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот: общински обект, находящ се на ул. ”Войнишка” № 25, гр. Казанлък на Сдружение ”Бъдеще за децата”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1081/14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 118008, местност ”Малката кория”, землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1056 06.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на дарение на имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.162.504 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Старите лозя” с площ 1131 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1029/16.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно допълване на Решение № 138/05.10.2000 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1053/02.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2016 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1061/09.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3288 с адрес - ул. ”Старозагорска” №40, гр. Казанлък с обща площ от 9678 кв.м, ведно с построените в него сгради - 16 броя. Важно! С писмо вх. № ОС-1097/20.03.2017 г., вносителят прилага допълнения в описанието на имотите, във връзка становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1065/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на извънсъдебна спогодба за разваляне на Договор № Д08-23/01.07.2008 г. за покупко-продажба на имот по отношение на част, с площ 164 кв.м, част от Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3095, находящ се на ул. ”Олимпиада”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1071/13.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9412, находящ се в кв. 483, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 65 250 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1072/13.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Ателие №26, находящ се на ул. ”Стефан Орешков” №27, гр. Шипка и определяне на начална тръжна цена в размер на 12 950 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1073/13.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.504.84, 35167.504.1032, 35167.504.1041 и 35167.504.86 находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1079/14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект: част от покривно пространство, за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения в сградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 360 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1086/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 с адрес - бул. ”Никола Петков” № 37А, ет.2, обект 6, гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 200 500 лв. без ДДС. Допълва се състав на Комисия: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1099/21.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779, ул. ”Никола Петков” № 104, гр. Казанлък, начална тръжна цена - 63 140 лева без ДДС. /Допълва се състава на Комисията!/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1087/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 276 636 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот № 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1060/09.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за действие на община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за период от 2017 - 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1067/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на доклад за отчитане напредъка по изпълнение на ”Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък” за 2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_1080/ 14.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 - 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_1069/10.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за ”кабелна линия ниско напрежение - обект ИМГС ”Бузлуджа” при поземлени имоти в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ: 40292. 2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_1089/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за изграждане на ”Трасе на пътна връзка” за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот № 023002-индивидуално застрояване от 2,7 дка, собственост на ”Хлебопекарна Константин Стоянов” ЕООД, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_1040/22.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на Подробен устройствен план - трасе за Ел. захранване до Поземлен имот № 061011, местност ”Посата”, в землището на с. Овощник, община Казанлък, ЕКАТТЕ: 53179.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_1085/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет за 2017 г. на ”МБАЛ д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. /Допълва се състав на Комисията: Мехмед Мехмедов./
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_1084/15.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие паметникът на химна ”Велик е нашият войник” да бъде поставен в пространството пред ДК ”Арсенал”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1030/17.02.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, находящи се в местността ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_1051/01.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_1062/09.03.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Корай Ахмед Мустафа от с. Бузовград, ул. ”Митко Палаузов” №99.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 367 От дата: 23.03.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК