ПОКАНА № 25

На 02.06.2017 от 11:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.4 и ал.5 от ПОДОбС - Казанлък, по повод официалния празник на Община Казанлък – Фестивал на розата, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1290/ 29.05.2017 - В изпълнение на Решение № 458/25.05.2017 г. на Общински съвет - Казанлък, тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Едрьо Иванов Едрев.

2. ОС_1293/ 29.05.2017 - В изпълнение на Решение № 302/30.11.2016 г. на Общински съвет - Казанлък, подписване на Меморандум за побратимяване между гр. Казанлък, България и гр. Блида, Алжир.
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1294/ 29.05.2017 - Валидиране на пощенска марка и илюстрован плик със стандартен знак с наименование ”Фестивал на розата в Казанлък”.
изтегли документите за тази точка

Забележка: Точка 2 от Проектът за дневен ред отпада, поради невъзможност делегацията от Блида, Алжир да присъстват за подписване на Меморандум за побратимяване.


Поканата е с Изх. No.: 432 От дата: 29.05.2017 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК