ПОКАНА № 26

На 29.06.2017 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1349/21.06.2017 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС.
Вносител: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на ОбС-Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1336/15.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт четвъртокласна пътна мрежа през 2017 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 200 000 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1331/13.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно статус за издаване на списание ”Кула” от община Казанлък и утвърждаване на редакционен и издателски екип.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1259/16.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в землище на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! 1. С писмо с вх. № ОС_1341/16.06.2017 г. арх. Георги Стоев - гл. архитект на общината прилага заявление и коригиран проект за решение, съгласно становище на юриста на ОбС. 2. С писмо с вх. № ОС_1345/20.06.2017 г. Вносителя прилага Протокол № 18/16.06.2017 г., съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1308/06.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на Мобилна базова станция №3925, находяща се в Имот с идентификатор 83106.132.560, землището на с. Шейново. Важно! Писмо с вх. № ОС-1334/15.06.2017 г. от арх. Георги Стоев - гл. архитект на общината, с приложени копие на коригирано задание за инвестиционно намерение и пълномощно, съгласно становище на юриста.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1309/06.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване разрешение за възлагане изработка на ПУП, План-схема за газоразпределителна мрежа в кв. 25 на с. Ръжена, общ. Казанлък, преминаваща през 12 броя засегнати имоти.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1337/16.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен водопровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатори № 27499.180.335 и № 27499.91.1, собственост на ”Стилконструкционс” ЕООД, преминаващ през ПИ № 180.334 с НТП ”за селскостопански, горски, ведомствен път”, № 223.628 с НТП ”пасище” в местност ”Под Енина”, землище на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1328/09.06.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1284/25.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1329/12.06.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1291/29.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 820,00 без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 16 кв. м, реална част от УПИ VI-1533 в кв. 81 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1298/ 02.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3171 по Скица-проект за изменение на Кадастрална карта и карта на с. Енина, одобрена със Заповед №РД-18-97/2009 г. на ИД на АГКК на съсобственика - ”Суперабразив” ЕООД за сумата от 12 600.00 без ДДС. Важно! С писмо вх. № ОС-1347/21.06.2017 г., вносителят прилага копие на Протокол № 73/14.06.2017 г. от общо събрание на съдружниците на ”Суперабразив” ЕООД, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1324/09.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 240,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 16 кв. м, реална част от УПИ V-276 в кв. 68 по ПУП на с. Енина, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3174 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1327/09.06.2017 Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1323/09.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6076 с площ от 326 кв.м, находящ се на ул. ”Цар Симеон Велики” № 4, гр. Казанлък, за сумата от 800,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1311/07.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.180.336 - ”нива”, с площ от 3,234 дка, местност ”Под Енина”, в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”автомивка, автосервиз и пункт за годишни технически прегледи”; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-1333/15.06.2017 г., вносителят прилага коригирано задание за инвестиционно намерение и заявление, съгласно становището на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1313/07.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план за Урегулирани поземлени имоти III-679 и IX-683,684 в кв. 204 гр. Казанлък. Важно! С писмо вх. № ОС-1335/15.06.2017 г., вносителят прилага копие от нотариално заверен Протокол от 15.06.2017 г. от общо събрание на съдружниците на ”Кей Джи Казанлък”, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1288/26.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Иван Христанов Иванов от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1310/07.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1272/18.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 058061, местност ”Досотия”, землището на с. Розово, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 62983.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1330/13.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 043002, преминаващ през ПИ № 000359 - ”дере” и ПИ № 000113- ”полски път”, намиращи се в местност ”Под селото” в землище на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1326/ 09.06.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно изпълнението на Решение № 410/23.03.2010 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Моника Динева - Общински съветник от група ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1346/21.06.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно: разполага ли община Казанлък с публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение за общината.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1352/22.06.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно кога и как е публикувано обявление и заповед на кмета за провеждане на търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Казанлък и с. Средногорово.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 458 От дата: 22.06.2017 г.

Забележка! С Писмо вх. № ОС-1360/27.06.2017 г. кметът на общината оттегля доклади, включени в проекта за дневен ред, както следва:
Доклад с вх. № ОС-1259/16.05.2017 г. - точка 4;
Доклад с вх. № ОС-1337/16.06.2017 г. - точка 7;
Доклад с вх. № ОС-1311/07.06.2017 г. - точка 16.НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК