ПОКАНА № 27

На 27.07.2017 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_1391/10.07.2017 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 09.11.2016 г. до 09.05.2017 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1406/14.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2017 г., в Приложения № 1, № 2, № 3 и № 13 неразделни части от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1377/05.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за трансформиране краткосрочен общински дълг по договор за кредит с ”Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за реализацията на проект ”Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък” с краен срок за плащане до 31.03.2018 г. Изменя Решение на ОбС № 223/28.07.2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1378/05.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на Договор за кредит № 872/26.08.2017 г. между община Казанлък и ”Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект ”Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ”Хелвеция” и ”Грифони” по Програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” към Европейското икономическо пространство Финаносов механизъм 2009 - 2014, срок на погасяване до 31.12.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1382/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Запис на заповед за сумата от 14 762,00 лева за второ авансово плащане по проект ”Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1401/12.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1342/19.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за отделяне на част от Поземлен мот с № 000433 и промяна в начина на трайно ползване от ”пасище” в ”гробище”, изработка на ПУП - план за разширение с около 7 дка на мюсюлмански гробищен парк, находящ се в с. Ясеново, общ. Казанлък. Важно! С писмо вх. № ОС-1414/18.07.2017 г., вносителят прилага допълнителни документи към приложенията на доклада, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1390/10.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за промяна на начина на трайно ползване на общински имот – ПИ №048001 от ”Пасище” в ”Гробище”, в землище с. Черганово, общ. Казанлък, ЕКТТЕ:80532, с обща площ 13.330 дка. Важно! С писмо вх. № ОС-1420/19.07.2017 г., вносителят прилага допълнителни документи към приложенията на доклада, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1387/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Български червен кръст” на част от имот - общинска собственост, подблоково пространство с площ от 104,21 кв.м, находящ се на ул. ”Л. Кабакчиев” №6, ет. 1, гр. Казанлък, разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.59. Важно! С писмо вх. № ОС-1427/20.07.2017 г., вносителят коригира правното основание, проекта за решение и проекта на договора, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка”!/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1418/19.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план на подземен водопровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатор № 27499.180.335 собственост на ”Стилконструкционс” ЕООД и № 27499.91.1 собственост на ”СКИНАТИК” ЕООД, с обща дължина 1341.22 м и сервитут 0.925 дка и одобряване на ПУП-Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 27499.91.1, с дължина на трасето 4 м. и сервитут 0.008 дка, землище с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1383/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1389/07.07.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1385/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 8 за реда и условията за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1384/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно закриване на яслена група на ДГ №7 ”Буратино”, гр. Казанлък във филиал в с. Горно Черковище с 4 щатни бройки към нея и закриване на яслена групта на ДГ №9 ”Слънчице”, гр. Казанлък във филиал в с. Копринка с 4 щатни бройки към нея, считано от датата на влизане в сила на решението.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1388/07.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2017/2018 г., съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1402/12.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Балканинвест” ЕООД, с ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Славянска” № 10.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1350/22.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. ”Изток” бл. 24, вх.Б, ет.3, ап.31 на наемател, настанен по административен ред за сумата от 23 750 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1376/04.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект - ”Плувен басейн”, /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, находящ се в СУ ”Екзарх Антим I”, с обща площ 486 кв.м. Допълва се състава на Комисия: Радиана Стефанова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1379/05.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2585 кв.м, в кв. 482, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1386/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти - общинска собственост за нуждите на Народните читалища на територията на община Казанлък и отмяна на Решение № 196/01.02.2001 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1399/10.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, в с. Шейново, ул. ”Ген. Мирски”, с обща площ 1243 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1407/14.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината на Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.503.8439, с площ 5 701 кв.м за сумата от 18 540,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1408/14.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, чл. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3288, ведно с построените в него сгради, адрес: ул. ”Старозогарска” № 40, гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1410/17.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Поземлен имот № 000340, с обща площ 497 кв.м, ведно с построените в него сгради в местност ”Кабаклъка”, с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1411/17.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.479, с начална тръжна цена 34 900 лв. без ДДС, в кв. 37, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Иван Катанов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1412/17.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.536, с начална тръжна цена 20 660 лв. без ДДС и Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537, с начална тръжна цена 16 670 лв. без ДДС, кв. 284, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Пламен Караджов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1413/17.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения с площ 150 кв.м по реда на чл. 56 от ЗУТ, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6207, представляващ ”зелена площ” и е с обща площ 1160 кв. м по плана на гр. Казанлък, ул. ”Стефан Караджа”. Допълва се състава на Комисията: Георги Пенчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_1299/05.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-3 на находище ”Овощник” на фирма ”Шипка” ЕООД, за срок от 10 години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_1404/12.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за път, водоснабдяване и ел. захранване на Поземлен имот № 000520 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък, в който е разположена тракийска гробница ”Оструша”. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_1380/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутното разписание на Автобусна линия № 5 (Бузовград-Казанлък-Крън-Енина).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_1325/09.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение за изработване на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация между осови точки 112-124-111 относно сграда с идентификатор 27499.501.3101.1 и УПИ I-445 в кв. 52 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_1358/26.06.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на Поземлен имот № 054002, местността ”Балък кър” в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 87641, собственост Цветан Цветанов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_1381/06.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на дарение от Ганчо Катранджиев на земя с проектна площ от 10 кв.м от Поземлен имот с идентификатор 35167.501.7177 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1374/03.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 1030,00 лева без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 34 кв.м, реална част от Урегулиран поземлен имот ХI-8732 в кв. 479 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_1395/10.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 6 600 лева без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост, с площ 441 кв. м, в с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_1403/12.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_1375/04.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_1415/18.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищата на територията на община Казанлък.
Вносител: Моника Динева - Общински съветник от група ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_1416/18.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник за прилагане на разпоредбата на чл. 106, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС относно включването на най-малко 2-ма общински съветници в състава на комисии за провеждане на обществени поръчки.
Вносител: Моника Динева - Общински съветник от група ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_1419/19.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно по какъв договор и при какви условия, Община Казанлък предоставя за третиране в изградената сепарираща инсталация битови и производствени отпадъци, събрани от системата за организирано сметосъбиране на територията на Община Казанлък.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_1422/20.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Петър Митев - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно намеренията на общината за стопанисването на сградата, намираща се в двора на ДГ ”Пчелица” № 18, гр. Казанлък, на която входовете (прозорци и врати), временно са затворени.
Вносител: Петър Митев - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_1423/20.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Петър Митев - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно виждането на общината за промяна на ситуацията в с. Овощник, общ. Казанлък по отношение на безопасността на движението.
Вносител: Петър Митев - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_1425/20.07.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник относно обекти с удължено работно време, находящи се в централна градска част.
Вносител: Моника Божидарова Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 482 От дата: 20.07.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК