ПОКАНА № 28

На 28.09.2017 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1512/11.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Приложение № 1 на Решение № 516/27.07.2017 г. за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2017/2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1515/11.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 от Решение № 501/29.06.2017 г. на ОбС - ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап I” по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020. Важно! С писмо вх. № ОС-1518/13.09.2017 г., вносителя внася корекции в частта на ”Относно” и в мотивите на доклада. /Виж в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1529/18.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на договор за кредит с ”Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, за поемане на краткосрочен общински дълг за изпълнение на проект ”Обновяване на градската среда в град Казанлък”, финансиран от Европейският фонд за регионално развитие по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г. Максимален размер на дълга - 1 178 081,00 лв., със срок на погасяване до 12 месеца.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1507/08.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост: обект ”Интернат - с. Средногорово” (Бивше основно оздравително училище ”Хр. Ботев” в с. Средногорово), представляващ застроен УПИ VI-244 с площ 1 960 кв.м, отреден ”За училище” в кв. 44, с. Средногорово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1259/16.05.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Подробни устройствени планове - Парцеларни планове на довеждащ водопровод и открит отводнителен канал за нуждите на рибарник в Поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3164 в землище на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! 1. С писмо с вх. № ОС_1341/16.06.2017 г. арх. Георги Стоев - гл. архитект на общината прилага заявление и коригиран проект за решение, съгласно становище на юриста на ОбС. 2. С писмо с вх. № ОС_1345/20.06.2017 г. Вносителя прилага Протокол № 18/16.06.2017 г., съгласно становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни”/
Докладът е оттеглен от вносителя с писмо вх. № ОС-1360/27.06.2017 г.!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1492/31.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на нова Наредба № 8 за реда и условията за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини, второ четене!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1493/31.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1535/19.09.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1483/23.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1482/23.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно Отчет за касово изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. Важно! С писмо вх. № ОС-1497/01.09.2017 г.,вносителят прилага протокол от проведено публично обсъждане на отчета. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1510/08.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018 - 2020 година, съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1513/11.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка на ”Общински план за развитие на Община Казанлък” за периода 2014 - 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1516/12.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка на ”Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък” за периода 2014 - 2020 г., одобрен от Общински съвет - Казанлък с Решение № 777/30.10.2013 г. и изменен с Решение № 13/16.12.2015 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1527/18.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ ”Поликлиника-Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.”Стара планина” № 12. Допълва се състава на Комисия - Стефка Димитрова-Иванова.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1487/28.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв. 73, с обща площ 1 186 кв. м в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1488/28.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 5, с обща площ 2 920 кв.м в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1489/28.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3, включващ 4 бр. самостоятелни обекти - адрес гр. Казанлък, пл. ”Севтополис”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1430/20.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1431/20.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък и с. Енина.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1501/04.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търгове за продажба на общински имоти в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1502/04.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на УПИ IV - 3, кв. 1, с. Кънчево, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1503/04.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на 5 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.843 с площ от 1713 кв.м, находящ се на ул.”Розова долина”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1525/15.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за учредяване на право на строеж за построяване на 20 бр. надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3576, ул. ”Тулово” гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1499/04.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на 5 бр. общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” № 6, като следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34. Допълва се състава на Комисия - Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1500/04.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.23 с адрес ул.”Съединение”, гр. Казанлък, с обща площ 509 кв.м и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1526/15.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6, в гр. Казанлък, бул. ”Никола Петков” № 37А, ет. 2, обект 6; начална тръжна цена 200 450 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията - Стефан Драганов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1421/20.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост с обща площ от 27 557.00 кв.м с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: ”Микроязовир”, с. Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_1522/15.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на нов представител на община Казанлък в Общо събрание на Сдружение ”Местна инициативна група Мъглиж - Казанлък - Гурково”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_1478/22.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 1 580,00 лв. без ДДС, находящ се в с. Долно Изворово, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1523/15.09.2017 г., с приложено удостоверение за търпим строеж на сградата, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”!/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_1479/22.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 1 700,00 лв. без ДДС, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък. Важно! Постъпи Писмо с вх. № ОС-1533/19.09.2017 г. по становище на юриста на ОбС, с приложено удостоверение за идентичност /Виж в ”Преписка”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_1467/14.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Съдъка Искендер Ферад от с.Бузовград.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_1490/30.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен имот № 112302 - ”Изоставена нива” с площ от 0,987 дка по КВС, местност ”Каракос” в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”Търговски комплекс - магазин за промишлени стоки и кафене”; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_1508/08.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на Поземлен имот № 2306 по плана на ползвателите - ”Лозе” с площ 0,510 дка (112306 по КВС, местност ”Старите лозя” в землището на с. Овощник), с. Овощник, общ. Казанлък с цел промяна на отреждането на имота в ”Обществено и делово обслужване”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1517/13.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък с приблизителна площ 497 кв.м от ПИ №000001 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на ”Трасе на пътна връзка” за осъществяване на транспортен достъп до ПИ №002001 - изоставена нива от 2.953 дка, собственост на ”ПАМЕЛА” 77 ЕООД и на ПИ № 002055 - изоставена нива от 3.0 дка, в землището на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_1433/24.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе за водопровод до Поземлен имот № 058013, местност ”Армутлука” в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_1434/24.07.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- подземен водопровод и електропровод за захранване на хотел ”Орлово гнездо” разположен в Поземлен имот № 000724, намиращ се в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък, собственост на ”Капрони” АД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_1473/17.08.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в Извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора на 29.09.2017г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_1537/20.09.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината от Моника Динева - общински съветник от група ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ” на основание чл. 107, ал. 1 от Правилника на ОбС относно определянето на вида и броя на съдовете за битови отпадъци на задължените лица в общината.
Вносител: Моника Динева - общински съветник от група ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 512 От дата: 20.09.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК