ПОКАНА № 29

На 26.10.2017 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1584/16.10.2017 - Доклад от Михаил Михайлов - оправомощен За Кмет със Заповед № 1681/13.10.2017 г. на кмета на общината с проект за решение относно промяна в Бюджета и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2017 г., приет с Решение № 351/31.01.2017 на ОбС, изм. с Решение № 432/27.04.2017 г. на ОбС.
Вносител: Михаил Михайлов - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1589/18.10.2017 - Доклад от Михаил Михайлов - За Кмет на общината, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г. с проект за решение относно изменение на Решение № 507/27.07.2017 г., в частта на т. 4 и т. 5.
Вносител: Михаил Михайлов - За Кмет на общината, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1587/16.10.2017 - Доклад от Михаил Михайлов - За Кмет на общината, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане и одобряване на Общ устройствен план на Община Казанлък.
Вносител: Михаил Михайлов - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1579/13.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе на велосипедна алея в землищата на гр. Крън и гр. Шипка, общ. Казанлък. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1550/27.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост на имот - земя с площ 85 кв. м, представляваща реална част от УПИ X-289 в кв. 56 с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1507/08.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост: обект ”Интернат - с. Средногорово” (Бивше основно оздравително училище ”Хр. Ботев” в с. Средногорово), представляващ застроен УПИ VI-244 с площ 1 960 кв. м , отреден ”За училище” в кв. 44, с. Средногорово, общ. Казанлък.
(В Заседание № 28/28.09.2017 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1553/28.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 3 850,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 700 кв. м, представляваща УПИ ХV-380 в кв. 5 по действащия ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък. Важно! С писмо вх. № 1578/13.10.2017 г., вносителят прилага документи по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1572/11.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 264 895 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот № 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1575/12.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2 500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - проектен имот с идентификатор 35167.502.6444 и с площ 25 кв. м, реална част от УПИ V-6449 в кв. 266 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1577/13.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 броя поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Крън, с. Шейново и с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1585/16.10.2017 - Доклад от Михаил Михайлов - оправомощен За Кмет със Заповед № 1681/13.10.2017 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1082, с площ 1003 кв. м, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, с начална тръжна цена: 14 050 лв. без ДДС.
Вносител: Михаил Михайлов - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 1681/13.10.2017 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1557/04.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 35167.39.726 с НТП ”Стр. материали” по КККР на гр. Казанлък, местност ”Търниченски ливади” в землището на гр. Казанлък и ПИ № 000288 с НТП ”Стр. материали” по КВС на с. Бузовград, местност ”Зад Тунджа” в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1519/14.09.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прилагане на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ VI-8618, кв. 13 по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8618 по КККР. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС_1583/16.10.2017 г. във връзка със становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1563/05.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на ПИ № 061011, собственост на Костадин Николов Марков и Костадин Стайков Костадинов, преминаващ през ПИ № 000147 - ”полски път” в местност ”Посата”, землище с. Овощник, общ. Казанлък. ЕКАТТЕ: 53179.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1564/05.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за завишаване на мощност на ”Ремонтна работилница”, разположена в ПИ с идентификатор 35167.302.27 по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1565/06.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 6 280 лева без ДДС за продажба на имот, частна общинска собственост - УПИ XVII-544, с площ 785 кв. м, в с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1570/10.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване на част /с площ от 1.0 дка/ от Поземлен имот с идентификатор № 35167.80.20 / с обща площ от 4.006 дка/ - ”нива” за разширение на площадка на ПИ №35167.302.45 с начин на трайно ползване ”индивидуално застрояване”, двата собственост на ”КРЕС-Д” ЕООД и одобряване на Заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1576/12.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане на изработка на ПУП-План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.331.461 от 1.4 дка - с начин на трайно ползване ”Урбанизирана за туристическа база, хижа”, местност ”Бедек”, землище с. Енина, общ. Казанлък с цел промяна предназначение на имота в за ”Хотелска база и производствена база за екологично чисти продукти” и одобряване на Заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1558/04.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Виолетка Николова Въткова от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1561/05.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Анка Атанасова Куртиян от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1571/11.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение по решение на ОбС на Мария Костова Милева от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1581/16.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена за правото на прокарване на трасе на водопровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 27499.91.1, собственост на ”Скинатик” ЕООД и 27499.180.335, собственост на ”Стилконструкционс” ЕООД и електропровод за външно ел. захранване в землището на с. Енина, общ. Казанлък, по предложена пазарна оценка, изготвена от независим оценител.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1562/05.10.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 27499.61.8 от 1,352 дка с начин на трайно ползване ”нива”, собственост на Кристина Димова. Дължината на трасето на водопровода извън населеното място е 10.3 м и сервитут 6.18 кв. м, а на електропровода 21.0 м и сервитут 42 кв. м в землището на с. Енина, общ. Казанлък. ЕКАТТЕ: 27499.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1588/17.10.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, свързано с осигуряване на подкрепа за личностното развитие на децата в детските градини.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1592/19.10.2017 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2 от ПОДОбС - Казанлък от Петър Митев - общински съветник от групата на ”БСП лява България” относно организацията на местата и съоръженията за сметосъбиране и какъв е критерият за разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъците.
Вносител: Петър Митев - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 530 От дата: 19.10.2017 г.

Забележка: По точка 3 от Проекта за дневен ред, с Писмо вх. № ОС-1593/19.10.2017 г., Вносителят прилага Протоколи от проведено обществено обсъждане и разширено заседание на ОЕСУТ!

изтегли документа


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК