ПОКАНА № 31

На 20.12.2017 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_1707/06.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на община Казанлък по Проект ”Красива България” - 2018 по Мярка М01 ”Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно предложение за изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация в гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” № 6.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1708/06.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на задължение чрез подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ”Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък” по Оперативна програма ”Региони в растеж”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1715/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2017 г., в частта на Приложение №13. Важно! С писмо вх. № ОС-1725/13.12.2017 г., вносителят прилага нови коригирани Приложения № 4 и № 28. /Виж в ”Преписка и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1716/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху поземлен имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ № 000634 по КВС на гр. Крън, с площ 1,151 дка, с НТП ”Залесена територия”, образуван от ПИ № 000075 по КВС на гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1709/07.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1722/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1710/08.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на участието на община Казанлък като пълноправен член на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1706/05.12.2017 - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите постоянни комисии, за периода от 09.05.2017 г. до 09.11.2017 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1717/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ПИ № 008007 с НТП ”Ливада” по КВС на с. Ясеново, местност ”Кесе дере” в землище на с. Ясеново, общ. Казанлък, проектното трасе на електропровода да премине през ПИ № 000356 - НТП ”Дере”, общинска собственост и ПИ № 000440 - НТП ”Пасище, мера”, общинска собственост в землището на с. Ясеново; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1718/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на представител на Община Казанлък в областна комисия за изработване на областна здравна карта като част от Националната здравна карта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1670/23.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Казанлък, бул ”Княз Александър Батенберг” №113, вх. А, ет. 5, ап. 13 на наемателя Радостина Тричкова за сумата от 35 150,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1676/27.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 450,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 40 кв. м., при граници: североизток - улица, юг - УПИ III-124, югозапад - Имот № 123, представляваща реална част от УПИ XXVII-123 в кв. 4 на с. Розово, общ. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед № 16/1987 г., с обща площ 930 кв.м.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1698/01.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част - 219/819 идеални части и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 585,00 лева без ДДС, местност ”Черешака” в землището на с. Бузовград.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1699/01.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част - 132/632 идеални части и определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 180,00 лева без ДДС, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1700/01.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3172, с обща площ 134 кв. м за сумата от 3 200,00 лева без ДДС, с. Енина.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1701/04.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1414 в с. Енина, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1719/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изкупуване на ПИ с идентификатор 35167.41.26 с площ 2 200 кв. м в местност ”Търниченски ливади” по КККР на гр. Казанлък, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП - ”нива”, категория на земята при неполивни условия; за сумата от 2 950,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1720/11.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 1 600,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 157 кв. м., представляваща реална част от УПИ X-289 с обща площ 867 кв. м, в кв. 56 на с. Бузовград, общ. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед № 69/1998 г. на Кмета на общината.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1723/12.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 10 350 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 345 кв. м, представляваща ПИ с идентификатор 35167.506.4134, с адрес - гр. Казанлък, ул. ”Братя Бъкстон” № 23 по действащ ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1705/05.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план на подземни кабелни електопроводи, ниско и средно напрежение за захранване на крайните енергопотребители, положени в ПИ с идентификатор 35167.37.749 с НТП ”За селскостопански, горски, ведомствен път” по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък и ПИ с идентификатор 35167.119.310 с НТП ”За път от републиканската пътна мрежа” по КККР на гр. Казанлък, в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1692 29.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1703/04.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1677/27.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2018 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2018 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Сребра Касева - началник на кабинета на кмета
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 573 От дата: 14.12.2017 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -КАЗАНЛЪК