ПОКАНА № 32

На 24.01.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД1. ОС_1770/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., съгласно Приложения от № 1 до № 29, първо четене.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1729/14.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., в Приложение № 8, неразделна част от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1790/22.01.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени с Решение № 3/20.11.2015 г. на ОбС - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1643/16.11.2017 - Доклад от Владимир Чучумишев - общински съветник от групата ”Експерти за Казанлък” и Зам.-председател на ОбС с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, двете четения в едно заседание. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1778/16.01.2018 г. с приложена разпечатка от интернет страницата на община Казанлък, удостоверяваща датата и часа на публикуване на доклада.
Вносител: Владимир Чучумишев - общински съветник от Групата ”Експерти за Казанлък” и Зам.-председател на ОбС
Докладчик: Владимир Чучумишев - общински съветник от Групата ”Експерти за Казанлък” и Зам.-председател на ОбС
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1758/10.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на проект ”Обновяване на образователна инфраструктура в Община Казанлък” по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014 - 2020 г.”, по процедура ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020”, с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0002-C01; максимален размер на дълга - 1 200 000,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1777/15.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе за велосипедна алея, с дължина 6841,28 м. и обща проектна площ 36 835,00 кв.м, в землищата на гр. Крън и гр. Шипка, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и вида територия на части и/или цели поземлени имоти, засегнати от проектното трасе в НТП ”Друга територия на транспорта”, с вид ”Територия за нуждите на транспорта”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1775/15.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отписване на несъбиреами частни общински вземания от наеми от общински жилища и имоти.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1755/08.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2018 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2017/2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1750/04.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен План за действие за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2016 - 2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1759/10.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Общински план за младежта за 2018 г. на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1761/11.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа на личностното развитие на община Казанлък за 2018 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1730/14.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна собственост за срок от 10 (десет) години на ”Казанлъшка Искра” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 2.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1726/13.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сграда общинска собственост с адрес с. Хаджидимитрово, УПИ I, кв. 27, /бивш Младежки дом/ на Сдружение с нестопанска цел ”Бъдеще за децата”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1767/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1752/05.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.224, с площ 1 000 кв. м, землище на с. Енина, общ. Казанлък, НТП: лозе, за сумата от 240,00 лв. без ДДС на съсобственика Панайот Георгиев Панайотов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1727/13.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена на право на преминаване през имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3793 по КККР на гр. Казанлък за осигуряване на транстпортен достъп до УПИ III-3792 - ПИ с идентификатор 35167.506.3792. Важно! С писмо вх. № ОС-1789/22.01.2018 г., вносителят допълва т. 1 от проекта за решение с текста ”Определя пазарна цена в размер на 14 900 лв. с включено ДДС”, по становище на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт! /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1774/15.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Обявяване на Поземлен имот № 000063 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Копринка, местност ”Адалъка”, общ. Казанлък, с площ 1 897 кв. м и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, за частна общинска собственост; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за изменение на ПУП - план за регулация, относно ПИ № 000063, 000190, 013021 с цел тяхното обединяване в един общ имот с НТП за ”нива”; 3. Одобряване на заданието със скица - предложение, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1768/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на резрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор 27499.94.1 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, местност ”Режева Тубла”, с площ 24 132 кв. м, собственост на ”СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД, с НТП ”Ливада”, засягащ няколко поземлени имота; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида територия на участъци с площ 5074 кв.м като части от поземлени имоти публична общинска собственост.Важно! С писмо с вх. № ОС-1786/19.01.2018 г., вносителят прилага ново техническо задание, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1769/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за захранване на ПИ 016008, с НТП ”Нива”, площ 6,00 дка по КВС, местност ”Орешака”, землище на с. Черганово, общ. Казанлък с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени, складови и обслужващи дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1772/15.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възмездно да се учреди сервитут в полза на енергийното предприятие ”БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО” върху три поземлени имота в землище с. Черганово.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1753/05.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на Михаил Иванов Михайлов - заместник-кмет ”Икономика, инвестиции и собственост” като представител на община Казанлък в Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора за следващите две години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1754/08.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейност и местни дейности в съответствие чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1766/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1760/11.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2017 - 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1756/08.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електрозахранване на ПИ № 054002 - индивидуално застрояване, преминаващ през ПИ № 000089, № 000090 и № 000128 с НТП за ”селскостопански, горски ведомствен път” и № 054001- ”нива” в землище на с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1771/12.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на водопровод към Поземлен имот с идентификатор 27499.221.5 по Кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_452/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.191.84, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. (В Заседание № 10/26.05.2016 г., ОбС не взе решение!)(Решение № 327/30.11.2016 г. за отлагане на следващо заседание) Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1764/11.01.2018 г. с приложена нова скица.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_453/18.04.2016 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.182.53, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. (В Заседание № 10/26.05.2016 г., ОбС не взе решение!) (Решение № 328/30.11.2016 г. за отлагане на следващо заседание) Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1765/11.01.2018 г. с приложена нова скица.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_1614/03.11.2017 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за изграждане на ”Мемориален комплекс Шипка” в центъра на гр. Шипка, като допълнение на съществуващия паметник ”Септемврийци” със средства, осигурени чрез дарения от Сдружение ”Мемориален комплекс”. (Решение № 605/30.11.2017 г. за отлагане в следващо заседание!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 585 От дата: 22.01.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК