ПОКАНА № 33

На 31.01.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.61, ал.4 от ПОДОбС - Казанлък и Решение № 653/24.01.2017 г. на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1804/29.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., съгласно Приложения от № 1 до № 29.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 590 От дата: 29.01.2018 г.

Забележка: Становището на Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси и становището на юриста на ОбС по Доклад с вх. № ОС-1804/29.01.2018 г. ще бъдат на разположение непосредствено след произнасянето им, съгласно определения срок с Решение № 653/24.01.2018 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК