ПОКАНА № 34

На 22.02.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1.ОС_1813/ 05.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Одобряване на парцеларен план за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на с. Ръжена, общ. Казанлък с обща дължина 2496,21 м и общ сервитут 5 215 кв. м; 2. Одобряване на план-схема в регулационните граници на с. Ръжена с дължина на газопровода 83.25 м и сервитут с ширина 0.4 м от двете страни.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2.ОС_1783/ 17.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно безвъзмездно право на ползване от Районна организация на ”Съюза на глухите в България” за срок от 10 години на част от подблоково пространство, находящо се в гр. Казанлък, ул. ”Любомир Кабакчиев” № 6.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3.ОС_1730/ 14.12.2017 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна собственост за срок от 10 (десет) години на ”Казанлъшка Искра” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 2. (В Заседание № 32/24.01.2018 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4.ОС_1820/ 08.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8401, с площ 2 379 кв. м по КККР на гр. Казанлък - собственост на физически лица, подлежащ на отчуждаване за реализация на обект: ”Изграждане на пътно кръстовище/ пътен възел на път I-6 ”София - Бургас”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5.ОС_1829/15.02.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

6.ОС_1810/31.01.2018 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Гинка Щерева - обществен посредник на Община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7.ОС_1822/09.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем на общински имот - част от обект публична общинска собственост на спортни клубове и организации.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8.ОС_1823/09.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне под наем на общински обект - част от имот публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза (СНЦ) ”Резонанс”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9.ОС_1812/05.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10.ОС_1781/17.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново, общ. Казанлък; нач. тръжна цена 12 840 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията: Румяна Друмева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11.ОС_1782/17.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ № 000340 с обща площ 497 кв. м, ведно с построените в него сгради, адрес - местност ”Кабаклъка”, с. Овощник, общ. Казанлък; нач. тръжна цена 19 680 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Генчо Генчев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12.ОС_1801/29.01.2018-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 6 760 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построените върху нея сгради: ПИ с идентификатор 27499.501.1110 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с площ 565 кв. м; адм. адрес - с. Енина, ул. ”Ален мак” № 5.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13.ОС_1802/29.01.2018-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 400,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 2 кв. м, включена в УПИ II-5600 с обща площ 260 кв. м в кв. 165 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 1927/20.11.2017 г. на Кмета на общината.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14.ОС_1821/08.02.2018-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот : Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9253 ведно с построените в него сгради, кв. 482, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15.ОС_1818/07.02.2018-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018 - 2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16.ОС_1787/19.01.2018-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17.ОС_1793/23.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура (електрификация и водоснабдяване) и план-схема за комуникационно-транспортен достъп на ПИ № 000511 по КВС на гр. Крън, общ. Казанлък, с НТП - ”Друга селскостопанска територия”, с площ 1,780 дка; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на част от ПИ № 000210 по КВС на гр. Крън, с НТП ”Полски път”, общинска собственост. Важно! С писмо вх. № ОС-1830/15.02.2018 г., вносителят изменя и допълва правното основание в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18.ОС_1806/30.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно отписване от баланса на община Казанлък - общински жилищен имот с административен адрес гр. Казанлък, ул. ”Ст. Орешков” № 8, ”А”, с идентификатор 35167.504.1268.4.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19.ОС_1809/31.01.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за захранване на ПИ № 113195 - ”индивидуално застрояване”, с площ 1,775 дка, местност ”Каракос”, в землище с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, който да определи предназначението на имота за ”складова дейност” в зона ”смесена многофункционална”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на съгласие за изготвяне на ПУП за общински ПИ № 113184 с НТП: ”друга селскостопанска територия”, в землище с. Овощник с предложение за свързано застрояване на границата с ПИ № 113195 - ”друга селскостопанска територия” - частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20.ОС_1814/06.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ XII-9444, кв. 608 (получен чрез обединяване на УПИ XII-3017 и УПИ XIII-3015) по плана на гр. Казанлък, представляващ по Скица-проект ПИ с идентификатор 35167.501.9444, получен чрез обединяване на ПИ с идентификатори 35167.501.3017 и 35167.501.3015 по КККР на гр. Казанлък. Прилагането ще се осъществи чрез дарение на 79 кв.м, представляваща реална част от ПИ с идентификатор 35167.501.3015. Важно! С писмо вх. № ОС-1831/15.02.2018 г., вносителят прилага копие от нотариално заверен протокол от Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност ”РТХ”, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21.ОС_1817/07.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 605 От дата: 15.02.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК