ПОКАНА № 35

На 19.03.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“, чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_1896/13.03.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно освобождаване на член от Управителния съвет на Фондация ”Чудомир” и избор на нов член на УС на фондацията.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1892/13.03.2018 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на годишния финансов отчет на Фондация ”Чудомир” за 2017 г., отчет за дейността на Фондацията за 2017 г., приемане на Програма за дейността на Фондацията за 2018 г. и Проект на Бюджет на Фондация Чудомир” за 2018 г.
Вносител: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - Председател на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1835/19.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 600 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 1 180 кв.м, представляваща урегулиран ПИ VI-930, кв. 90 по действащ ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1858/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.736, кв. 201, ведно с построените върху него сгради, с административен адрес: ул. ”Христо Ботев” № 29, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1859/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 3 бр. общински имоти в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1871/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2 220,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 187 кв. м, в кв. 31, с. Ръжена, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ 63570.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1861/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на УПИ XV - 186, кв. 24, с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ведно с построената в него сграда.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1860/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на УПИ IV - 3, кв. 1, с. Кънчево, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1862/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот : Поземлен имот с идентификатор 35167.501.150, с площ 503 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1864/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена от 27 802 лв. без ДДС при провеждане на търга за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1811, с площ 576 кв.м по КККР, находящ се в кв. 335, ул. ”Рахаил Душанова” № 23, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1865/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена от 6400 лв. без ДДС при провеждане на търга за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1128 и Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1159, находящи се в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1872/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 27499.343.17 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с площ 875 кв.м, НТП: нива, чрез продажба на общинската част - 275/875 идеални части на земята, за сумата от 323,00 лв. без ДДС на съсобственика Радко Демирев Нонов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1873/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 13 950 лв. без ДДС при продажба на УПИ IV-393, с обща площ 590 кв. м, ведно с построената в него сграда, кв. 37, с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1874/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 300 лв. без ДДС за продажба на УПИ IX-390, с обща площ 960 кв.м, находящ се в кв.5, с. Ясеново, общ. Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1875/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търговете за продажба на: 1. УПИ IX 1436, с площ 504 кв.м., находящ се в гр. Крън, общ. Казанлък, нач. тръжна цена - 9 300 лв. без ДДС; 2. УПИ II 154, с площ 4163 кв.м., находящ се в с. Ръжена, общ. Казанлък, нач. тръжна цена - 19 900 лв. без ДДС; 3. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.988, с площ 846 кв.м., НТП - Ниско застрояване (до 10 m.), находящ се в с. Шейново, общ. Казанлък, нач. тръжна цена - 6750 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1876/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и опеделяне на начална тръжна цена в размер на 11 500 лева без ДДС за продажба на Атилие № 26, ул. ”Стефан Орешков” № 27, гр. Шипка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1879/09.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, находящ се в с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1880/09.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 72 900 лв. без ДДС при продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.203, с обща площ 691 кв.м, НТП - ”За друг обществен обект, комплекс”, находящ се на ул.”Цар Освободител” в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1881/09.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търговете за продажба на: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539, с обща площ 340 кв.м, НТП - ”За друг вид застрояване”, нач. тръжна цена - 17 000 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540, с обща площ 414 кв.м, НТП - ”За друг вид застрояване”, нач. тръжна цена - 20 700 лв. без ДДС, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1882/09.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.404, ведно с построената сграда, ул. ”Земеделска” №5, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 34 000 без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1863/28.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търга за продажба на 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3368.1.2 и пристройка с идентификатор 35167.506.3368.2, както и 1/2 идеална част от общите части на сградата, находящ се на ул. ”Батак” № 6, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1887/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6. с адрес: гр. Казанлък, бул. ”Никола Петков” 37А, ет. 2, обект 6. Допълва се състава на Комисията: Ахмед Мехмед.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1888/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.119, ведно с построените сгради, ул. ”Илинден” №37, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1889/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, като следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сграда с идентификатор 35167.505.8862.1 и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2. Допълва се състава на Комисията: Галин Иванов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1890/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на 5 броя общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” № 6, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34. Допълва се състава на комисията: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 620 От дата: 15.03.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК