ПОКАНА № 36

На 29.03.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1912/21.03.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на ОбС Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на ОбС Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1886/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Отмяна на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, приета с Решение № 355/31.01.2017 г. на ОбС.
2. Приемане на нова Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1884/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен доклад за 2017 година за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък за 2014 - 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1869/06.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 година, съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1883/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова -Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора, което ще се проведе на 05.04.2018 г. от 11:00 часа, като упълномощава Габриела Христова Попова - ст. експерт ”Закрила на детето” в отдел ”Хуманитарни политики” при Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1841/20.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ”Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Мехмед Мехмедов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1842/20.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. ”Севтополис” № 14.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1843/20.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване възмездно право на надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-66, с площ 762 кв. м, в кв. 3А по плана на регулация на с. Копринка, общ. Казанлък; определя пазарна цена от 1 625,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1885/12.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 11 300 лева без ДДС, незастроена земя с площ 723 кв.м., представляваща реална част от УПИ I-1437, с обща площ 28 530 кв. м, в кв. 94, в град Крън, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1910/2018 г. от вносителя с приложен протокол по становище на юриста на ОбС!
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1851/22.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35167.102.16 по КККР на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, с НТП - ”Зеленчукова градина” с площ 2,882 дка, с цел промяна на предназначението на имота в: ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1852/22.02.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и План-схема за комуникационно-транспортен достъп на Поземлен имот с идентификатор 35167.17.48 по КККР на гр. Казанлък, НТП - ”Ливада”, с площ 3,079 дка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1904/16.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение и подземен електропровод за захранване на ПИ № 035003 - ”нива” от 5.999 дка, преминаващи през ПИ № 035080 - ”отводнителен канал” - частна общинска собственост и № 035083 - ”полски път” - публична общинска собственост - местност ”Перетлика” в землище с. Овощник и одобряване на заданието от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1870/07.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1878/08.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Иванка Димчева Стайкова от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1893/13.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 632 От дата: 22.03.2018 г.

Николай Златанов Димитров /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК