ПОКАНА № 37

На 26.04.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1964/16.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо и второ четене в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1979/19.04.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на община Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1971/17.04.2018 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по избор на Обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на ОбС – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на ОбС – Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1935/04.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за промяна в начина на трайно ползване на Поземлен имот 000292, с площ 6,662 дка, с начин на трайно ползване ”пасище, мера” по КВС на гр. Крън, Поземлен имот 000321, с площ 3,680, с начин на трайно ползване ”пасище, мера” и Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5, с площ 0,904 дка, с начин на трайно ползване ”пасище”, вид собственост по КККР на с. Енина от пасище и мери в ”Изоставени ниви”. Обявяване на поземлените имоти от публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1952/12.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за разделяне на ПИ № 022045 с начин на трайно ползване ”Полски път”, вид собственост - публична общинска собственост по КВС на с. Бузовград и ПИ с идентификатор 35167.119.311 с начин на трайно ползване ”пасище”, вид собственост - публична общинска собственост по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_1936/04.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1937/04.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на ”Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_1938/04.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Венелин Киров.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1961/13.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на ”Казанлъшка Искра” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1963/16.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г. на ”Балканинвест” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1960/13.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изваждане на самостоятелна комбинирана сграда /обект ”Баня № 2”/ с идентификатор 35167.502.3844.1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3844, с адрес ул.”Славянска”, гр. Казанлък от активите на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-1965/16.04.2018 г. от вносителя с приложена скица. Писмо с вх. № ОС-1973/18.04.2018 г. от вносителя с приложен списък на основните средства по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1966/16.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане право на управление върху имот - публична държавна собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8995 и построените в него сгради, с адрес гр. Казанлък, ул.” Никола Петков”, с площ 6 274 кв.м, НТП - За друг вид производствен, складов обект.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1941/04.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_1959/13.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: ”Плувен басейн” /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, находящ се в СОУ ”Екзарх Антим I”, с адрес: ул. ”Св. Климент Охридски” № 2, гр. Казанлък, с обща площ 486 кв.м. Допълва се състава на Комисията: Радиана Стефанова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1933/03.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - реконструкция на външен довеждащ водопровод ВС ”Дунавци - Стара Загора”, в участъка от събирателна шахта на водоизточниците в с. Дунавци, общ. Казанлък до пресичането на път ”гр. Казанлък - яз. Копринка”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1945/10.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на УПИ VI-44, с обща площ 1 960 кв.м, ведно с построените в него сгради, находящ се в с. Средногорово, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 41 800 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1947/12.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.6105, ведно с построените сгради на ул. ”Македония” №10, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена - 72 400 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_1948/12.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 11 броя Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък и с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_1949/12.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търга за продажба на 17 броя Поземлени моти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. ”Казанлъшки минерални бани”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_1950/12.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. и приемане на Общинска програма за Закрила на детето за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_1955/13.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_1944/10.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Себиле Али Кенан от с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_1946/11.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Георги Бончев Шопов от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1918/23.03.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна състава на Местната комисия по Закон за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. Важно! Постъпи писмо с наш вх. № ОС-1972/17.04.2018 г. от вносителя, с което приема становището на юриста на ОбС и изменя проекта за решение.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1932/03.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир с № 000189 - публична общинска собственост намиращ се в землището на с. Копринка, общ. Казанлък на ЕТ ”Ганчо Ганев-55”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1983/19.04.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” във връзка с Решение № 210/30.06.2016 г. на ОбС относно дадено съгласие за безвъзмездно придобиване на право на собственост върху имот - частна държавна собственост - учебна база ”Младост” с площ 3994 кв.м, находящ се в землището на с. Енина, общ. Казанлък, стопанисван от ПГЛПТ - гр. Казанлък.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на група ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 655 От дата: 20.04.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК