ПОКАНА № 38

На 28.05.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1975/18.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината Казанлък с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на проф. Теньо Веселинов Попминчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1934/ 04.04.2018 - Доклад от Янко Запрянов - общински съветник от групата ” Експерти за Казанлък” с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Христо Стоянов Карастойнов.
Вносител: Янко Запрянов - общински съветник от групата ”Експерти за Казанлък”
Докладчик: Янко Запрянов - общински съветник от групата ”Експерти за Казанлък”
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1977/18.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и Кацаго ди Сан Мартино, Италия.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2016/09.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване на Запис на заповед по проект ”Интегриран градски транспорт на град Казанлък” - Етап 1 по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 - 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.024 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Казанлък; Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_1979/19.04.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на община Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2023/11.05.2018 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за предварителен подбор на кандидати за обществен посредник.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2022/11.05.2018 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2002/30.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 089 536 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_1987/ 23.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прилагане на ПУП - План за улична регулация в обхват от осова точка 63, о.т.62 и о.т. 32 и План за регулация относно УПИ ХIII-3122 и УПИ VIII-3096 в кв. 416 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение №482/25.05.2017 г. на ОбС, представляващи по скица-проект № 15-160689 от 07.04.2017 г. Поземлени имоти с идентификатори 35167.506.3122 и 35167.506.3096 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2025/14.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ XXIII-3935 в кв. 44 на гр. Казанлък, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3935 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2027/14.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна в предмета на дейност на ”БАЛКАНИНВЕСТ” ЕООД.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2019/10.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа през 2018 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 150 000 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2005/03.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5866 по КККР на гр. Казанлък, ул. ”Христо Баев” № 3, чрез продажба на общинската част - 1/2 идеална част от имота, с площ 289 кв.м, ведно с 1/2 идеални части от построените в него сгради, за сумата от 35 050,00 лв. без ДДС на съсобственика Сунай Реджеп Хаджъ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2034/15.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП на Поземлени имоти № 000063 /идентификатор 38563.13.63/ и № 013021 /идентификатор 38563.13.21/, с цел тяхното обединяване в един имот в землище на с. Копринка, местност ”Адалъка”, общ. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2000/30.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот III-160 в кв. 23 по действащия план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с площ 1998 кв.м, чрез продажба на общинската част - 190/1998 идеални части на земята, за сумата от 1 900,00 лв. без ДДС на ”М-СТРОНГ” ЕООД, представлявано от Васил Генчев Генчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2001/30.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 4 400 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 550 кв.м, представляваща УПИ XIII-459 по действащия план на с. Черганово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2029/14.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3973, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Джамал Папарланов. Важно! С Писмо ОС-2040/21.05.2018 г. - вносителят изменя проекта за решение в т. V в частта ”В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Сергей Иванов Тончев - член на комисията” се променя - ”да бъде заместен от Татяна Станева Тодорова”.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2030/14.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Красимира Харизанова. Важно! С Писмо ОС-2041/21.05.2018 г. - вносителят изменя проекта за решение в т. V в частта ”В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Сергей Иванов Тончев - член на комисията” се променя - ”да бъде заместен от Татяна Станева Тодорова”.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2028/14.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2021/11.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2008/04.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2011/ 08.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Даниел Павлинов Георгиев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2004/02.05.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир с № 000010 - публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, на ”РЕНИ ЛЕС” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_1967/17.04.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.230.409 по кадастралната карта на гр. Казанлък, местност ”Старите лозя”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2024/11.05.2018 - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на общината относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 83106.502.702 по кадастралната карта на с. Шейново, местност ”Чобан чаир”, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2036/16.05.2018 г. от вносителят с приложено Задание подписано от Възложителя. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”!/
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 736/08.05.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 685 От дата: 22.05.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАНАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК