ПОКАНА № 41

На 26.07.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД1. ОС_2159/13.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., в Приложение № 1, № 3, № 5, № 9 и № 11, неразделни части от нея.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2151/ 11.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2140/03.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно осигуряване на съфинансиране за закупуване на 1 брой електрическо превозно средство от категория L7e, с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2154/12.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на Договор за кредит № 923/25.11.2017 г. между Община Казанлък и ”Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД” за изпълнение на Проект ”Обновяване на градската среда в град Казанлък”, финансиран по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2148/11.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Технически колеж - Казанлък - общинско жилище с идентификатор 35167.502.205.1.2 в гр. Казанлък, находящо се на ул. ”Скобелев” № 21, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2157/13.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване без ликвидация на ”Хигиенни и битови услуги” ЕООД и вливането му в ”Балканинвест” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2162/13.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на „Сграда за битови услуги“ (обект „Баня № 2”, гр. Казанлък, ул. ”Славянска”) с идентификатор 35167.502.3844.1, застроена площ 437 кв. м., на един етаж, изба и таван, находящ се в гр. Казанлък, ул.”Славянска”, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3844 с обща площ 1538 кв. м. Допълва се състава на комисията: Боян Каличков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2147/11.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за публична общинска собственост на обект - Урегулиран поземлен имот IV-740 по плана на гр. Шипка, с площ 1399.00 кв.м, ведно с построената върху него сграда ”Читалище”, със застроена площ 630.00 кв.м, представляваща масивна конструкция на два етажа и изба.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2156/12.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на Туристически район ”Долината на розите”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2139/02.07.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2017 г. до 09.05.2018 г.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2165/16.07.2018 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.)
Вносител: Николай Златанов - Председател на ОбС - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на ОбС – Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2131/28.06.2018 - Доклад от Радиана Стефанова - председател на Временната комисия с проект за решение относно избор на обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Радиана Стефанова - председател на Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник
Докладчик: Радиана Стефанова - председател на Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2161/13.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2145/10.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение № 1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2171/18.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 38563.13.191, с проектна площ 31 739 кв.м по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 1897/31740 идеални части от земята на Христомир Генчев Генчев за сумата от 9 830,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2144/06.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 530,00 лева без ДДС, незастроена земя с площ 51 кв.м в с. Голямо Дряново.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2163/16.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот УПИ II-765 за ”ОДО”, с площ 1 094 кв. м, кв. 3А, с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2155/12.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Копринка, с. Ръжена, с. Енина и гр. Шипка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2164/16.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9253, находящ се в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2166/16.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на 180/353( сто и осемдесет от триста петдесет и три) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5712, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5712.1.2 на ул. ”Константин Иречек” №22, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена - 64 739 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2123/26.06.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху имот - публична общинска собственост, с обща площ от 27 557.00 кв.м с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: ”Микроязовир”, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1044/22.06.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2142/05.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.44.177 с НТП ”Изоставена орна нива”, с площ от 1,176 дка по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За крайпътно заведение за хранене”; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2143/06.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП - План за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и План за организация на движението за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.184 - с НТП ”Нива”, с площ от 5,021 дка по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009 г. Промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота от ”Нива” в ”За жилища за временно обитаване”. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2158/13.07.2018 г. от вносителя за отстраняване на техническа грешка в проекта за решение.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2152/11.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти №№ 182.51, 182.52, 182.53, 182.54 и 182.55 - всички с НТП ”Нива”, по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила”, с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в ”За вили за гости”; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2160/13.07.2018 - Доклад от Мария Цонева - председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Весела Василева Георгиева от гр. Казанлък.
Вносител: Мария Цонева Цонева - Председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания
Докладчик: Мария Цонева Цонева - Председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2138/02.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Нягалов от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2146/10.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2173/19.07.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 от ПОДОбС - Казанлък от Моника Динева - общински съветник от групата ”БСП лява България” относно: 1. Колко е количеството на събраните и третирани битови отпадъци, както и строителните такива за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.? 2. Какъв е размерът на глобите, наложени за изхвърляне на боклуци извън контейнерите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.?
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2174/19.07.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България”, свързано с охраната на неизползваемите сгради на територията на общината, застраховани ли са всички сгради публична общинска собственост и актуализацията на Публичния регистър на общинската собственост и Публичния регистър за разпоредителни сделки с имоти.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2175/19.07.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” относно предоставяне на констативните протоколи на комисиите по чл. 196 от ЗУТ за последните 15 години, както и последващите заповеди, касаещи обезопасяване на сгради общинска собственост, както и предоставяне на списък на имотите - частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на група ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 739 От дата: 19.07.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК