ПОКАНА № 42

На 26.09.2018 г. от 9:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра”, в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД1. ОС_2221/24.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. Важно! С писмо вх. № ОС-2238/30.08.2018 г., вносителят прилага Протокол от проведено публично обсъждане на отчета. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2222/24.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. и на лицата по чл. 8а от Закона за Общинския дълг.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2273/14.09.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно изменение на бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., приет с Решение № 679/31.01.2018 г. на ОбС.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2267/12.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2249/05.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно иницииране на процедура по издаване на ново решение на Министерски съвет за предоставяне право на ползване на вече предоставени на Община
Казанлък археологически обекти във връзка с постигане на пълно съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 ”Развитие на туристически атракции” в рамките на приоритетна ос 6 ”Регионален туризъм” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 за проектно предложение ”Светът на траките”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2283/19.09.2018 - Доклад от Моника Динева - Председател на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.) с проект за решение относно изпълнение на Решение № 820/26.07.2018 г. на ОбС - Казанлък.
Вносител: Моника Динева - Председател на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.)
Докладчик: Моника Динева - Председател на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.)
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2278/18.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение № 799/28.06.2018 г. на ОбС за определяне на училища - преимуществени ползватели на училищни автобуси за учебната 2018/2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2285/19.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Приложение № 1 към Решение № 822/26.07.2018 г. на ОбС за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2258/10.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня”, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2257/10.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 40292.23.4, 40292.21.8 по КККР на гр. Крън и Поземлен имот с идентификатор 27499.3.5 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2264/11.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 27499.20.58 - с НТП ”Ниско застрояване (до 10 м.)”, с площ от 3,499 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък. Важно! С Писмо вх. № ОС-2280/18.09.2018 г., вносителят прилага копие на Задание за ПУП - парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2244/31.08.2018 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно определяне на срок за подаване на документи за обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2276/14.09.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам-кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: ”Плувен басейн” /част от сграда с идентификатор 35167.504.1234.8/, находящ се в СУ ”Екзарх Антим I”, с адрес: ул. ”Св. Климент Охридски” № 2, гр. Казанлък, с обща площ 486 кв.м. Допълва се състава на Комисията: Радиана Стефанова.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2219/ 21.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 8 октомври 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2279/18.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне собствеността на имоти - публична общинска собственост, с НТП: язовири на държавата.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2197/01.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.150, находящ се в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Сунай Хаджъ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2220/23.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 14 570 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 1806 кв.м, представляваща УПИ VI-279, находящ се в с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2231/28.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 107 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.501.30, с площ 1 815 кв. м по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2232/28.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 900,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 110 кв. м, представляваща реална част от УПИ III-39 с обща площ 510 кв.м в кв. 3, с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2225/27.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти с идентификатори: 35167.501.369 и 35167.501.370 с НТП: ”За друг вид застрояване”, находящи се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2240/31.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130, с обща площ 525 кв. м, в местност ”Старите лозя” гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 6 050 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2242/31.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.1026, с обща площ 626 кв. м, с адрес ул. ”Любен Каравелов”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 125 200 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2270/13.09.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. ”Казанлъшки минерални бани”.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2271/13.09.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сграда с идентификатор 35167.505.8862.1 и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2. Допълва се състава на комисията: Ахмед Мехмед.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2272/13.09.2018 - Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Чудомир” № 6, самостоятелни обекти в сградата: с идентификатор 35167.502.70.1.1., идентификатор 35167.502.70.1.6, с идентификатор 35167.502.70.1.10, с идентификатор 35167.502.70.1.22 и с идентификатор 35167.502.70.1.34. Допълва се състава на комисията: Драгомир Петков.
Вносител: Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г. на кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2274/14.09.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, находящи се в гр. Казанлък, ул. ”Никола Петков” № 37А, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6. Допълва се състава на комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1404/05.09.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2177/20.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.913, с площ 926 кв.м, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 326/926 идеални части от имота, за сумата от 520,00 лв. без ДДС на съсобствениците.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2179/20.07.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.240.389, с площ 523 кв.м, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 273/523 идеални части от имота, за сумата от 430,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2224/27.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот : Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв.м по КККР на гр. Казанлък, адрес: ул. ”Рахил Душанова”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2236/29.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв.м, ведно с построената в него сграда, адрес: ул. ”Бузлуджански конгрес”, с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2226/27.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти : Поземлен имот с идентификатор 40292.66.657, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.659 и Поземлен имот с идентификатор 40292.66.660, находящи се в гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2248/04.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 35167.21.29, 35167.21.36 и 35167.21.28 - всички с НТП ”Нива”, местност ”Бекликчийска могила” по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в ”Склад за селскостопанска продукция и селскостопански инвентар”; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя. Важно! С Писмо вх. № ОС-2282/18.09.2018 г., вносителят прилага копие на Пълномощно № 5642, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2245/03.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура -водопровод и електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.20.58 - с НТП ”Ниско застрояване /до 10 м/”, с площ от 3,499 дка по КККР на с. Енина. Важно! С Писмо вх. № ОС-2281/18.09.2018 г., вносителят прилага копия на Задания за ПУП - парцеларни планове за електропровод и водопровод, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_2250/05.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1, с площ от 1,547 дка и 80532.65.4, с площ 2,397 дка и двата - с НТП ”Нива” , местност ”Под село”, с. Черганово.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_2263/11.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40922.38.29 начин на трайно ползване /НТП/ - ”Овощна градина” от 11.194 дка, в местност ”Хаджиеви орехи” в землището на гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_2251/05.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_2246/04.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Соня Фурнаджиева от гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_2235/29.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_2252/05.09.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП на част от квартали 126 и 225 по плана на гр. Казанлък. Важно! С Писмо вх. № ОС-2292/20.09.2018 г., вносителят прилага коригирани Заявление и Техническо задание, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_2287/20.09.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” относно зачестили пътно-транспортни произшествия и сигнали на граждани от община Казанлък за рисковото и интензивно движение на МПС и отсъствието на пешеходни пътеки.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_2289/20.09.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”, относно: 1. Има ли наложени глоби и неустойки към фирми, изпълнители на СМР и ремонтни дейности, включващи изграждане и реконструкция на пътната мрежа в община Казанлък, за периода 2012-2018 г.? 2. Ако има, в какъв размер са те?
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_2290/20.09.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” относно броя на медицински сестри в детските ясли и яслени групи в ОДЗ на територията на община Казанлък; на колко от тях предстои да се пенсионират в следващите 5 години и колко от работещите медицински сестри са в пенсионна възраст.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 776 От дата: 20.09.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК