ПОКАНА № 43

На 25.10.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на
заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_2344/12.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2018 г., в Приложение №11 - неразделна част от нея, приета с Решение № 600/30.11.2017 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2329/10.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - ”Дере”, десен приток на р.”Старата река”, с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2325/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока за изпълнение на Договор № Д08-73/04.10.2016 г. за запазване и взаимно учредяване на право на строеж, срещу задължение за построяване на обекти между ЕТ ”Пещостроене - Йордан Василев” и Община Казанлък и възлагане на кмета да предприеме действия по претендиране на неустойка за забава.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2337/11.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне за временно и възмездно ползване на общински обект - част от имот публична общинска собственост - клуб ”Георги Сава Раковски” на СНЦ в обществена полза ”Пенсионерски клуб Тракийка”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2317/08.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 31, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.37, с площ 259 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2318/08.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1219, с обща площ 889 кв. м, в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 300 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2340/11.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.73, ведно с построената в него сграда, с площ 371 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 39 250 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2339/11.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2037, с площ 572 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 11 500 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2345/12.10.2018 -Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Бузовград и гр. Крън.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2346/12.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичени търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. ”Стефан Орешков” № 27.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2347/12.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с адрес: пл. ”Севтополис” гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Цветан Шиков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2319/08.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.66 с НТП ”Нива”, местност ”Абаята”, с площ от 6,408 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”Къщи за гости и търговски комплекс с обекти за спорт и атракции”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2326/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова кмет на общината с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от квартал 29 по плана на с. Средногорово относно улица-тупик с о.т. 85 - о.т. в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2327/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир ”Крън-3” - публична общинска собственост на фирма ”Машин трейдинг” ЕООД.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2331/10.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 83199.2.102 да промяна предназначение от ”горска територия” в за ”водохващане” в землището на гр. Шипка.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2330/ 10.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 35167.503.1326, с НТП - ”Лозе”, площ - 0,851 дка, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък и одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2348/ 15.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура - трасе на кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на Поземлен имот с идентификатор 80532.69.28 по КККР на с. Черганово, общ. Казанлък, местност ”Старата кория”, с НТП: ”За стопански двор”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2315/05.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на ПУП - План за улична регулация и на План за регулация на част от град Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2335/11.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2324/09.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на децата на Гюлшен Секулова от с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2314/05.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2218/20.08.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост - Проектен имот с идентификатор 35167.502.6441, с площ 120 кв.м, който представлява реална част, придаваема към УПИ VI-6448, кв. 266 по действащия ПУП на гр. Казанлък, в размер на 9 600,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2358/18.10.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от общинските съветници от групата на ”БСП лява България” във връзка с това дали е преработен проектът на поликлиниката, предвидени ли са гаранционни срокове за качество в договорите за обновяване на парк ”Розариум” и ”Тюлбе”, допусната безстопанственост на скейборд площадката до младежкия дом и кой осъществява контрол върху годността на съоръженията за спорт и игра.
Вносител: Пламен Караджов - Председател на групата на ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 798 От дата: 18.10.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК