ПОКАНА № 44

На 01.11.2018 г. от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 4 от ПОДОбС - Казанлък и Решение № 895/25.10.2018 г. на ОбС - Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2365/24.10.2018 г.-Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общинския съвет с проект за решение относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

Постъпило предложение за промяна с вх. № ОС_2369/26.10.2018 г.
изтегли документите за тази точка

Поканата е с Изх. No.: 808 От дата: 30.10.2018 г.

РАДИАНА СТЕФАНОВА/П/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК