ПОКАНА № 45

На 29.11.2018 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2355/18.10.2018 – Доклад от Радиана Стефанова - председател на Временната комисия с проект за решение относно избор на обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Радиана Стефанова - председател на Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник
Докладчик: Радиана Стефанова - председател на Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2387/07.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно обявяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.119.311 по КККР на гр. Казанлък и 27499.11.585 по КККР на с. Енина за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2400/09.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2404/13.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване по Приоритетна ос 6 на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020 за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект ”Светът на траките”.
Постъпи писмо с вх. № ОС-2428/20.11.2018 г. от кмета на общината, с приложен Протокол от обществено обсъждане, проведено на 16.11.2018 г. /Виж в ”Преписка” или ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2409/13.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък по Мярка М02 на Проект ”Красива България” - Кампания 2019 година, на обща стойност 215 000 лв. с ДДС, съфинансиране в размер на 50 % от стойността на проекта - 107 500 лв., за ремонт на обект Детска градина № 17 ”Славейче”, гр. Казанлък.
Важно! С писмо вх. № ОС-2429/21.11.2018 г., вносителят промена проекта за решение в частта на т. 2 и т. 3 от него. /Виж в ”Преписка”!/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2415/15.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2398/09.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно Анекс към договор за учредено право на строеж в полза на Сдружение ”Български Футболен Съюз” върху земя, частна общинска собственост - УПИ VII-909, отреден ”За многофункционален комплекс” в кв. 450 по ПУП на гр. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2424/19.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно оттегляне на Решение № 883/25.10.2018 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2422/19.11.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2392/08.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на междуселищни автобусни линии и маршрутно разписание на Градска линия № 12 - почивни дни от общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
Важно! С писмо вх. № ОС-2427/20.11.2018 г., вносителят прилага коригирано маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия ”Казанлък - Горно Изворово”. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2317/08.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 31, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.37, с площ 259 кв.м в гр. Казанлък, начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов. (В Заседание № 43, проведено на 25.10.2018 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2394/09.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 310,00 лв, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост: незастроена земя с площ 42 кв. м, представляваща реална част от УПИ IV-135, с обща площ 667 кв.м в кв. 39, с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2395/09.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400 лв без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на законно построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4543, с площ 241 кв. м, представляващ УПИ IV-4543 в кв. 25А, гр. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2396/09.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 700,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1010 кв.м, представляваща УПИ VII-139, кв. 36 по ПУП на с. Овощник, общ. Казанлък.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2397/09.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 37, с площ 1278 кв.м, в местност ”Лагера” в землището на с. Розово, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 798/1278 идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 810,00 лв. без ДДС.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2417/19.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 340,00 лв. без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 42 кв. м, представляваща реална част от УПИ IV-135 с обща площ 667 кв. м в кв. 39, с. Горно Дряново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2423/19.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ II-765, с обща площ 1094 кв. м, в кв. 3а, с. Копринка, общ. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Ахмед Мехмед.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2393/09.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765 от 05.11.2018 г. на кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 38563.151.8 - с НТП - ”урбанизирана”, с площ от 6,554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП - ”пасище”; 38563.155.60 - с НТП - ”за местен път” и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП -”за селскостопански, горски ведомствен път”, в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2425/19.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, адрес: кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Джамал Папарланов.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2399/09.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв. м за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.838 с Начин на трайно ползване ”За друг вид озеленени площи” и е с обща площ 399 кв. м, по плана на гр. Казанлък, ул. ”Цар Иван Шишман”. Допълва се състава на Комисията: Румяна Друмева.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2405/13.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2374/30.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 38563.13.190 по КККР на община Казанлък, в землището на с. Копринка, местност „Адалъка”; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2375/30.10.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 27499.14.10 с НТП ”Нива”, местност ”Саднята”, с площ от 2,080 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2390/08.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно Прилагане на ПУП-План за регулация за УПИ VI-859, кв. 210 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 1451/24.09.2015 г. на ОбС, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9138 по КККР на гр. Казанлък.
Важно! С писмо вх. № ОС-2421/19.11.2018 г., вносителят прилага Протокол за приети решения от едноличния собственик на капитала на ”СИПО КОНСУЛТ” ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 35167.504.859 - по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2391/08.11.2018 - Доклад от инж. Даниела Коева - За Кмет на общината, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. с проект за решение относно Прилагане на ПУП-План за регулация за УПИ VI - 3025, 3027, кв. 361 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения на ОбС № 684/30.07.2015 г. и № 777/30.10.2013 г., представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9471 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2380/05.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2389/08.11.2018 - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 1765/05.11.2018 г. на Кмета на общината
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2408/13.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметна плоча по повод 100 години лютиерство в гр. Казанлък на южната фасада на сграда на адрес, гр. Казанлък, бул. ”23 Пехотен шипченски полк” № 17.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2418/19.11.2018 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2019 година и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2432/ 22.11.2018 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от общинските съветници от групата на ”БСП лява България” на какъв етап е претендираното обезщетение за нанесените вреди от срутването на сградата на ПМГ ”Никола Обрешков”; на каква стойност е претенцията и има ли постъпило плащане.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 823 От дата: 22.11.2018 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК