ПОКАНА № 47

На 28.01.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2520/15.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от № 1 до №29, първо четене.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2517/14.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2019 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение № 2. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2532/22.01.2019 г. от кмета на общината, с което допълва проекта за решение, във връзка със становището на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” или ”Допълнителни материали!”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2522/15.01.2019 - Доклад от Стефан Драганов - председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Стефан Драганов - Председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред
Докладчик: Стефан Драганов - Председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2521/15.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допънение на Наредба № 31 за определяне размера местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2499/27.12.2018 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 година.
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2523/16.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2512/11.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на фирма ”Вени-М” ООД, гр. Нова Загора от Сондаж № К-3 за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за обект ”Обществена баня - Казанлък”, представляващ сграда с идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. ”Славянска”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2505/07.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод за газоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.100.6 по КККР на гр. Крън, с площ 12,595 дка и НТП: ”Ниско застрояване (до 10 м.)”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2527/17.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на Поземлени имоти: 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733; 35167.170.677; 35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674; 35167.170.680; 35167.180.565; 35167.170.592; 35167.170.621 в землище на гр. Казанлък в местност „Старите лозя“.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2506/09.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване на Поземлен имот 40868.56.27 по КККР на с. Кънчево, с НТП ”Нива” с площ 0.999 дка, с цел промяна предназначението на имота в ”За автосервиз, автомивка и битова сграда”, който ще служи за разширение на съществуваща площадка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 40868.56.28 с НТП ”Ниско застрояване /до 10м./” с. Кънчево.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2519/15.01.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП “Изоставена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от 1,996 дка по КККР на гр. Шипка, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За заведение за хранене“.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2513/11.01.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник и ръководител на групата ”БСП лява България” защо не са почистени и опесъчени улиците в гр. Казанлък и междуселищните общински пътища на 11.01.2019 г. и има ли протокол за извършената работа от фирмата отговаряща за почистването на общинската пътна мрежа.
Вносител: Пламен Караджов - ръководител на Групата съветници от ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No: 870 От дата: 24.01.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК