ПОКАНА № 48

До
Общинските съветници - членове на Общото събрание на фондация ”Чудомир”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
ПОКАНА № 48
На 28.01.2019 от 11:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), чл. 16 от Устава на фондация „Чудомир“ и по искане на 1/3 от общинските съветници – членове на общото събрание свиквам на Заседание № 48 Общински съвет – Казанлък, като Общо събрание на фондация „Чудомир” на 28.01.2019 г., от 11:30 ч. в Залата за събрания на Общински съвет – Казанлък - Зала „Инфра“ в град Казанлък, бул. „Никола Петков” № 37А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1. Освобождаване на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“ и освобождаване от отговорност.
(В състава на УС, избрани с Решение № 68/28.01.2016 г., изм. с Решение № 702/19.03.2018 г. са:
1 Борис Петков Кърчев
2. Сребра Сталева Касева
3. Таня Колева Сиракова
4. Теодора Ганчева Иванова
5. Мариана Бончева Мъгева
6. Гълъбина Георгиева Михайлова
7. Яница Христова Станчева)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

2. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“
(Избира за членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир” лицата, както следва:
1. Борис Петков Кърчев
2. Сребра Сталева Касева
3. Таня Колева Сиракова
4. Теодора Ганчева Иванова
5. Мариана Бончева Мъгева
6. Гълъбина Георгиева Михайлова
7. Яница Христова Станчева)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

3. Избор на председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”
(Избира за Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир” Борис Петков Кърчев)
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

4. Освобождаване на членове на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и освобождаване от отговорност.
(В състава на КС на фондацията, избрани с Решение №71/28.01.2016 г. са:
1. Драгомир Влаев Петков
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Донка Димова Симеонова )
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

5. Избор на членове на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ в състав:
1. Драгомир Влаев Петков
2. Йоана Иванова Цветкова – Комитова
3. Донка Димова Симеонова
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

6. Избор на Председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“ Председател: Драгомир Влаев Петков
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък

Общински съвет – Казанлък ще заседава като Общо събрание на фондация „Чудомир” и като неин учредител по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
При липса на кворум за общото събрание на фондация „Чудомир”, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, от 12:30 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.


Поканата е с Изх. No: 872 От дата: 24.01.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК