ПОКАНА № 49

На 04.02.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС и в изпълнение на Решение № 944/28.01.2019 г. свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък в Зала 'Инфра', гр. Казанлък при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД


1. ОС-2548/31.01.2019 г. Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от № 1 до №29, второ четене!
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Забележка:
Становището на Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси, ще бъде на разположение, след приключване на заседанието й, насрочено за 31.01.2019 г. от 17:30 ч.

Поканата е с Изх. No.: 875/28.01.2019 г. От дата: 28.01.2019 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК