ПОКАНА № 51

На 28.03.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2640/11.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2018 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2664/18.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на междуинституционално споразумение на местно ниво за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между община Казанлък, дирекция ”Бюро на труда” К-к, дирекция ”Социално подпомагане” К-к, Регионален инспекторат по образование гр. Стара Загора и Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2648/13.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между община Казанлък и община Дидимотика, Гърция.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2663/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС за 2019 г. и предоставяне за временно и възмездно ползване на общински обект - част от имот - публична общинска собственост в с. Горно Черковище, общ. Казанлък на СНЦ ”Бъдеще за децата”.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2654/14.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена съгласно Заповед № 354/12.03.2019 г. с проект за решение относно покана за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян Киркович” АД - Стара Загора.
Вносител: Даниела Коева - За Кмет на общината Казанлък, съгласно Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2635/07.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга ”Център за обществена подкрепа” с материална база в гр. Казанлък, ул. ”Войнишка” № 25, считано от 01.06.2019 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2562/06.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 088 754 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2613/22.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.521, 35167.505.363 и 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2678/21.03.2019 г. от вносителя с приложени копия на скици на поземлени имоти, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2614/22.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на УПИ XI-521, с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2626/27.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - частна общинска собственост в размер на 380,00 лева без ДДС, в с. Копринка, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2631/05.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 700 кв.м, представляваща УПИ XII-1367 по действащия ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо от вносителя с вх. № ОС-2672/20.03.2019 г. с приложено копие на Декларация за идентичност на имена, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2656/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на УПИ IV-393, кв. 37, ведно с построената върху него сграда, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2657/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3973, находящ се в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинския съветник - Джамал Папарланов!
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2658/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.8755, 35167.501.8756, 35167.501.8757, 35167.501.8758 и 35167.501.8759, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2659/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Самостоятелни сгради с идентификатори 35167.501.417.1.4 и 35167.501.417.1.14, кв. 53, находящи се в гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк” и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2660/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2676/21.03.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в мотивите и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС. /Виж в ”Преписка” и в ”Допълнителни материали”/
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2661/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.404, ведно с построената сграда, находящ се в гр. Казанлък, ул. ”Земеделска” №5 и определяне на начална тръжна цена.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2662/15.03.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти - Поземлени имоти с идентификатори 40292.66.657, 40292.66.658, 40292.66.659 и 40292.66.660 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък. Допълва се състава на комисията!
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 354/12.03.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2623/26.02.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отказ за изкупуване на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.488, с площ 1702 кв. м, местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2669/19.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.212.252 - с НТП ”Изоставена нива” местност ”Старите лозя”, с площ от 0,842 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и НТП в: ”За жилищни нужди” 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2634/06.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2639/11.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2642/11.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.219 - с НТП ”За земеделски труд и отдих” местност ”Черешака”, с площ от 0,713 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2670/19.03.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.81.653, с НТП: ”Нива”, местност ”Пазарска чешма”, с площ 8,102 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2671/19.03.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 107, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от ПОДОбС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България” по поставени въпроси за децата в предучилищните групи.
Вносител: Теодора Иванова - Общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2679/21.03.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината по чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България” във връзка с това по кои проекти на общината с външно финансиране има наложени финансови корекции за непризнати разходи или неправилно проведени процедури за периода 2010-2019 г., какъв е размера на финансовите корекции, извършвани ли са плащания от бюджета на общината за компенсиране на размера на финансовите корекции и в какър размер, както и кои санкции по кои проекти се обжалват.
Вносител: Пламен Караджов - Ръководител на групата съветници от ”БСП“
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 930 От дата: 22.03.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК