ОС-2682/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Петя Драганова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал.3 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на ОбС.