ПОКАНА № 54

На 28.05.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал. 1 от ПОДОбС свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2773/17.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” на Старозагорски митрополит Киприан. Постъпи писмо с вх. № ОС-2830/14.05.2019 г. от вносителя с приложени документи, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2778/18.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удостояване с вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Веселин Ненов Шивачев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2843/ 21.05.2019 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно Удостояване с вписване в ”Почетната книга на град Казанлък” на Мария Стоянова.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Теодора Иванова - общински съветник
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2800/24.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на община Казанлък през 2019 г. на стойност 200 000 лева.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2815/13.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 152,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 176 кв.м, представляваща реална част от УПИ IV-284
в кв. 32 по плана на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2821/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, ведно със следните самостоятелни обекти 35167.502.5990.1.2. и 35167.502.5990.1.3, с обща площ 365 кв. м, ул. ”Ген. Скобелев” № 12, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2822/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Копринка, с. Горно Черковище и с. Овощник.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2823/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2824/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търг за продажба на 2 бр. Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. ”Казанлъшки минерални бани”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2825/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена на Поземлен имот УПИ IV-147, кв. 27, с. Ръжена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2808/08.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.610 - с НТП ”Нива” местност ”Абаята”, с площ от 0.441 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За жилищни нужди”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2831/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 2540 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, собственост на ”Роза Травел” ЕООД, представляващ УПИ II, в кв. 49 по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2802/25.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот №302.219 по План на новообразуваните имоти на местност ”Черешака” с. Бузовград, за сумата от 230,00 лева без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2814/10.05.2019-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 40292.106.60, с площ 388 кв.м, гр. Крън, чрез продажба на общинската част - 88/388 идеални части от земята, за сумата от 200,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15.ОС_2820/14.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696, находящ се в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, чрез продажбата на общинска част от земята на Ганчо Иванов за сумата от 200 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2753/15.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ VII-9141, кв. 340 /получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-522, кв. 340/ по плана на гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2837/15.05.2019 г. от вносителя с приложен протокол, по становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2807/08.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.73.7 - с НТП ”Овощна градина” местност ”КАСМЕРА”, с площ от 3,967 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2813/10.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2832/15.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации за срок от 5 години.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2812/10.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Мутафчиев.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2806/08.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2752/15.04.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 - с НТП ”Изоставено трайно насаждение”, местност ”Даскалов соргун”, с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2842/21.05.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник и председател на групата на ”БСП лява България” във връзка с изгонване на общинските съветници от групата на ”БСП лява България” от сградата на общината.
Вносител: Пламен Караджов - Председател на групата съветници от ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_1001 От дата: 21.05.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК