ПОКАНА № 56

На 27.06.2019 от 09:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет – Казанлък, в Зала „Инфра“, гр. Казанлък при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_2912/19.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Решение № 1073/28.05.2019 г. на ОбС за предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации, върнато за ново обсъждане със Заповед № АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_2892/13.06.2019 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък с проекти за решение относно разпореждане с недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.506.9692, собственост на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД.
Вносител: Кети Маналова - Владкова - управител на ”МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
Докладчик: Кети Маналова - Владкова - управител на ” МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_2876/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_2865/05.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализация на проект ”Светът на траките” по Процедура BG16RFOP001-6.002 ”Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ОС 6: ”Регионален туризъм” на Оперативна програма ”Региони в растеж” /ОПРР/ 2014-2020. Постъпи писмо с вх. № ОС-2917/20.06.2019 г. от вносителя, с което допълва мотивите на доклада. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_2862/05.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2019/2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_2863/05.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на общински училища като преимуществени ползватели на МПС - училищни автобуси, за учебната 2019 - 2020 година: марка ”Isuzu”, модел ”Turquoise”, автобус ”Hyundai”, модел ”Country” и микробус ”Citroen”, модел ”Jumper”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_2904/14.06.2019 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_2905/14.06.2019 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_2906/14.06.2019 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_2882/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на ”Приемник на ЕЕ-помпа за напояване, осветление за охрана и др.”, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.67.3 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_2908/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно даване съгласие за изработка на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 428 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ VI-4452 - ”за обществено и делово обслужване”, УПИ V-4450 - ”за спортен комплекс”, с цел създаване на нов общ съсобствен урегулиран поземлен имот между Община Казанлък и ”Нимекс” ЕООД.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_2875/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма ”Строймат 2002” ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж № К-2 за балнеолечебна профилактика, спорт и отдих за обект - ”СПА Хотел” с идентификатор 35167.57.27. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_2889/13.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, обл. Стара Загора за 2017 г. и 2018 г., съгл. чл. 4 и чл. 7 от договора между АВиК и ”ВиК” ЕООД - Стара Загора.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_2907/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: Сграда с идентификатор 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 33 800 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Стефан Златев.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_2893/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.505.521, с площ 507 кв.м, находящ се на ул. ”П. Ганин” в гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията с общинският съветник Джамал Папарланов!
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_2897/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 бр. полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, ул. ”Пеньо Черньоолу” № 3, гр. Казанлък.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_2898/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 28 бр. полуподземни гаражни клетки, спорт и детска площадка в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8494, бул. ”Ал. Батенберг”, гр. Казанлък.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_2899/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 15 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478, кв.37, гр. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_2900/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 7 броя надземни гаражни клетки на ул. ”Ген. Скобелев” №28, гр. Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_2883/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - гараж, находящ се на ул. Орешака, гр. Казанлък за срок от 10 години с месечен наем от 201 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_2891/13.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на ГПУРИОС на община Казанлък за 2019 г. и откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на микроязовир ”Синята река” чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_2880/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 035,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда - Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654, с площ 1 646 кв.м, ппо КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_2881/10.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 302.240, с площ 891 кв.м, местност ”Черешака”, с. Бузовград, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част - 91/891 идеални части от земята, за сумата от 170,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_2886/11.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно прехвърляне собствеността на имот с идентификатор 35167.504.1016, находящ се на ул. „Кенали“, гр. Казанлък, на Антония Марчева и определяне на пазарна цена в размер на 12 800 лв. без ДДС.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_2861/04.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, находящ се в с. Горно Черковище, собственост на Диян Делчев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_2864/05.06.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 400,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 28 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI-9154 в кв. 340, гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_2903/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно определяне на пазарна цена в размер на 375 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - Незастроена земя с площ от 30 кв.м., находящ се в с. Копринка на Стоян Бориславов и Татяна Янкова. Постъпи писмо с вх. № ОС-2922/21.06.2019 г. от вносителя с приложено заявление на Татяна Янкова, по становище на юриста. /Виж в ”Преписка” или в ”Допълнителни материали”/
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_2895/14.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. в Приложение №11 - неразделна част от нея.
Вносител: инж. Даниела Коева - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_2885/11.06.2019 - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от общината.
Вносител: Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_2841/21.05.2019 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфрастуртура за Поземлен имот с идентификатор 27499.221.24 - с НТП ”Нива”, местност ”Каменно мостче”, с площ от 1,980 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За производствени и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_2896/14.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник и ръководител на групата на ”БСП лява България” във връзка с инцидентите с преливане и излизане на р. Гюрля от речното корито в селата Средногорово и Горно Черковище на 02.06.2019 г. и 03.06.2019 г. и нанесените материални щети на частна и общинска собственост.
Вносител: Пламен Караджов - Ръководител на групата съветници от ”БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_2909/17.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник от групата на ”БСП лява България” във връзка с извършена обработка на зелените площи в междублоковите пространства срещу кърлежи.
Вносител: Теодора Иванова - общински съветник ”БСП лява България”
Докладчик: Теодора Иванова - общински съветник ”БСП лява България”
изтегли документите за тази точка

33. ОС_2910/18.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Моника Динева - общински съветник от групата на ”БСП лява България” с поставени въпроси - дали има утвърдени образци на документи, въз основа на които да се извършва добив и транспортиране на дървесина, от територии, които не са включени в Държавния горски фонд, какви такси се заплащат и осъществява ли се контрол върху тази дейност, извършвана от кметовете на населените места.
Вносител: Моника Динева - общински съветник от Групата съветници ”БСП Лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_2913/19.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник относно има ли изготвен ли е проект за рехабилитация на стария път към язовир Копринка, включващ и планираната велоалея. С какви средства се планира ремонта.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_2914/19.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Пламен Караджов - общински съветник с поставени 7 въпроса относно действията на общината във връзка с премахването на дърветата на ул. ”Стара планина”.
Вносител: Пламен Караджов - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_2918/20.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Румяна Друмева - общински съветник относно има ли представен бизнес план от управителят на ”Балканинвест” г-н Карагитлиев.
Вносител: Румяна Друмева - общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: - Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_2919/20.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Теодора Иванова - общински съветник относно какъв е размерът на средствата, постъпили в общинския бюджет за 2017 г., 2018 г. и до 31.05, 2019 г. от зоните за платено паркиране и какъв е размерът на средствата от принудително преместване на неправилно паркиране на ППС-та за 2017 г., 2018 г. и 2019 г. до 31 май.
Вносител: Теодора Иванова - Общински съветник от групата на ”БСП лява България”
Докладчик: - Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_2920/20.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Моника Динева - общински съветник от групата на ”БСП лява България” с поставени въпроси какъв е ефекта от изменената Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.
Вносител: Моника Динева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_2921/20.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината от Иван Катанов общински съветник в ОбС относно недвижим имот находящ се на ул. „Христо Ботев“ № 54 в гр. Казанлък, който е в окаяно и опасно състояние. Чия собственост е въпросния имот и други въпроси по стопанисването му.
Вносител: Иван Георгиев Катанов - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_2923/21.06.2019 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл. 107, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 22, ал.1, т. 4 от ПОДОБС - Казанлък от Румяна Друмева - общински съветник относно ползите на общината от членството си с ръководството на НД ”Русофили”, облагородяване на паметника ”Георги Кирков” и др.
Вносител: Румяна Друмева - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.: 1030 От дата: 21.06.2019 г.

РАДИАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА /П/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК