ПОКАНА № 1

На основание чл. 23, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № АК-02-ЗД-28 от 31.10.2019 г. Областният управител на област Стара Загора свиква Общински съвет – Казанлък на 05.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в Залата за събрания на Общинския съвет – Зала „Инфра“.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Връчване на удостоверения на новоизбраните общински съветници и кметове.

2. В изпълнение на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА - Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на общината и кметове на кметства.

3. В изпълнение на чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА – Избиране на председател на Общински съвет – Казанлък, Мандат 2019 – 2023 г.ДАНИЕЛА КОЕВА /П/
ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК